کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7913125 مزایده فروش تعدادی از اموال مازاد استان البرز 1403/02/12 1403/02/13
7910110 مزایده انواع باطری در آمپرهای مختلف/آهن آلات/سیم و کابل استان البرز 1403/02/11 رجوع به آگهی
7887436 مزایده ساختمان / نوع کاربری : تجاری مسکونی استان البرز 1403/02/05 رجوع به آگهی
7545049 مزایده ساختمان / نوع کاربری : تجاری مسکونی- ساختمان کاربری اداری مسکونی - مجتمع ساختمانی کاربری تجاری مسکونی استان البرز 1402/10/25 رجوع به آگهی
7042770 مزایده 8 ردیف مزایده کارخانه -ساختمان- مجتمع ساختمانی با کاربری های صنعتی - مسکونی - تجاری مسکونی - استان البرز 1402/06/22 رجوع به آگهی
6274720 مزایده ساختمان با کاربری : مسکونی استان البرز 1401/11/24 رجوع به آگهی
6092296 مزایده مجتمع ساختمانی / نوع کاربری : مسکونی استان البرز 1401/10/08 رجوع به آگهی
6084983 مزایده فروش املاک: دامـداری، کشـاورزی ،صنعتی و اموال منقول - تجاری خدماتی - مسکونی اداری استان البرز 1401/10/05 1401/10/24
5982534 مزایده ملک دامـداری، کشـاورزی ،صنعتی و اموال منقول - تجاری خدماتی - مسکونی اداری استان البرز 1401/09/05 رجوع به آگهی
5973662 مزایده آپارتمان / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 480 / مساحت اعیان : 876 - مجتمع ساختمانی / نوع کاربری : تجاری مسکونی / مساحت عرصه : 874 / مساحت اعیان : 1918 - مغازه / نوع کاربری : تجاری / مساحت... استان البرز 1401/09/01 رجوع به آگهی
5972688 مزایده املاک مازاد بانک استان البرز 1401/09/01 رجوع به آگهی
5963878 مزایده دامـداری، کشـاورزی ،صنعتی و اموال منقول - تجاری خدماتی - مسکونی اداری استان البرز 1401/08/29 رجوع به آگهی
5723841 مزایده ساختمان کاربری مسکونی استان البرز 1401/07/04 رجوع به آگهی
5628320 مزایده ساختمان / نوع کاربری : تجاری مسکونی /مغازه / نوع کاربری : تجاری /ساختمان / نوع کاربری : صنعتی استان البرز 1401/06/06 رجوع به آگهی
5424064 مزایده ضایعات استان البرز 1401/04/09 رجوع به آگهی
5397546 مزایده ساختمان کاربری خدماتی استان البرز 1401/04/05 رجوع به آگهی
5257600 مزایده ساختمان / نوع کاربری : خدماتی - ساختمان / تجاری مسکونی - آپارتمان / مسکونی و... استان البرز 1401/03/08 رجوع به آگهی
5130519 مزایده ساختمان / نوع کاربری : خدماتی- ساختمان / نوع کاربری : تجاری مسکونی و... استان البرز 1401/02/09 رجوع به آگهی
5045311 مزایده آپارتمان کاربری مسکونی استان البرز 1401/01/20 رجوع به آگهی
5043734 مزایده املاک مازاد بانک استان البرز 1401/01/18 1401/01/20
صفحه 1 از 4