کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7810430 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان تهران 1403/01/18 رجوع به آگهی
7810203 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان تهران 1403/01/18 رجوع به آگهی
7810199 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان تهران 1403/01/18 رجوع به آگهی
7810178 مزایده فروش 17 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان هرمزگان 1403/01/18 رجوع به آگهی
7810175 مزایده زمین با کاربری : مسکونی استان تهران، استان هرمزگان 1403/01/18 رجوع به آگهی
7810174 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان تهران 1403/01/18 رجوع به آگهی
7810173 مزایده فروش 17 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان تهران 1403/01/18 رجوع به آگهی
7810171 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان تهران 1403/01/18 رجوع به آگهی
7810168 مزایده فروش 17 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان هرمزگان 1403/01/18 رجوع به آگهی
7810164 مزایده زمین با کاربری : مسکونی استان تهران، استان هرمزگان 1403/01/18 رجوع به آگهی
7810159 مزایده زمین کاربری مسکونی استان هرمزگان 1403/01/18 رجوع به آگهی
7810158 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان تهران 1403/01/18 رجوع به آگهی
7810157 مزایده زمین با کاربری : مسکونی استان تهران، استان هرمزگان 1403/01/18 رجوع به آگهی
7810151 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان تهران 1403/01/18 رجوع به آگهی
7810146 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان تهران 1403/01/18 رجوع به آگهی
7810144 مزایده زمین با کاربری : مسکونی استان تهران، استان هرمزگان 1403/01/18 رجوع به آگهی
7810141 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان تهران 1403/01/18 رجوع به آگهی
7519196 مزایده مقدار 10 تن چوب کولینگ تاور ضایعاتی استان خوزستان 1402/10/18 رجوع به آگهی
7507984 مزایده زمین / نوع کاربری : اداری استان تهران 1402/10/16 رجوع به آگهی
7303361 مزایده زمین / نوع کاربری : اداری استان تهران 1402/08/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15