کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8212558 مزایده تابلوهای تبلیغاتی استان خوزستان 1403/04/21 1403/04/27
8211683 مزایده لیست شماره یک تابلوهای تبلیغاتی استان خوزستان 1403/04/21 1403/04/27
8211682 مزایده تجدید مزایده شش تابلو تبلیغاتی استان خوزستان 1403/04/21 1403/04/28
8211681 مزایده 7 تابلو تبلیغاتی در سطح استان خوزستان 1403/04/21 1403/04/28
8208077 مزایده اجاره ماهیانه لیست پکیج شماره 5- 6- 7 تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر استان خوزستان 1403/04/20 1403/04/28
8203405 مزایده مقبره های باغ استان خوزستان 1403/04/19 1403/04/21
8203398 مزایده عقداجاره 2 باب مغازه به مساحت هر کدام 12 متر مربع استان خوزستان 1403/04/19 1403/05/07
8203396 مزایده یک باب مغازه 86 هکتار استان خوزستان 1403/04/19 1403/05/07
8201193 مزایده یک باب مغازه استان خوزستان 1403/04/19 1403/04/27
8198824 مزایده اجاره یک باب غرفه استان خوزستان 1403/04/18 1403/05/07
8183383 مزایده آگهی مزایده مقبره های خانوادگی آرامستان باغ رحمت-مقبره شماره 36 استان خوزستان 1403/04/14 1403/04/21
8183382 مزایده آگهی مزایده مقبره های خانوادگی آرامستان باغ رحمت-مقبره شماره 38 استان خوزستان 1403/04/14 1403/04/21
8183061 مزایده آگهی مزایده مقبره های خانوادگی آرامستان باغ رحمت-مقبره شماره 65 استان خوزستان 1403/04/14 1403/04/21
8182473 مزایده آگهی مزایده مقبره های خانوادگی آرامستان باغ رحمت-مقبره شماره 37 استان خوزستان 1403/04/14 1403/04/21
8182472 مزایده آگهی مزایده مقبره های خانوادگی آرامستان باغ رحمت-مقبره شماره 39 استان خوزستان 1403/04/14 1403/04/21
8182471 مزایده آگهی مزایده مقبره های خانوادگی آرامستان باغ رحمت-مقبره شماره 61 استان خوزستان 1403/04/14 1403/04/21
8182470 مزایده آگهی مزایده مقبره های خانوادگی آرامستان باغ رحمت-مقبره شماره 63 استان خوزستان 1403/04/14 1403/04/21
8182469 مزایده آگهی مزایده مقبره های خانوادگی آرامستان باغ رحمت-مقبره شماره 64 استان خوزستان 1403/04/14 1403/04/21
8182467 مزایده آگهی مزایده مقبره های خانوادگی آرامستان باغ رحمت-مقبره شماره 67 استان خوزستان 1403/04/14 1403/04/21
8182465 مزایده آگهی مزایده مقبره های خانوادگی آرامستان باغ رحمت-مقبره شماره 68 استان خوزستان 1403/04/14 1403/04/21
صفحه 1 از 59