مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش شش قطعه زمین با کاربری مسکونی 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش نه قطعه زمین با کاربری مسکونی 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش نه قطعه زمین با کاربری مسکونی 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی واحدهای تجاری مجتمع 1401/02/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش واحدهای تجاری 1401/02/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو واحدهای تجاری - مجتمع 1401/02/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو واحدهای تجاری 1401/01/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو واحدهای تجاری 1401/01/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش شش قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/12/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش شش قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/12/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو واحدهای تجاری - مجتمع 1400/12/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو واحدهای تجاری - مجتمع 1400/12/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از واحدهای تجاری - اداری و رستوران 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش شش قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/12/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش شش قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/12/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از واحدهای تجاری - اداری و رستوران 1400/12/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش شش قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/11/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش تنه و ضایعات ذغالی انواع درختان 1400/10/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش تنه و ضایعات ذغالی انواع درختان 1400/10/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش تنه و ضایعات ذغالی انواع درختان موجود در اماکن و معابر شهر 1400/09/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 17