کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6562252 مزایده اجاره پارکینگ استان تهران 1402/02/30 رجوع به آگهی
6482926 مزایده فروش واحدهای تجاری استان تهران 1402/02/07 رجوع به آگهی
6482924 مزایده فروش شش قطعه زمین با کاربری مسکونی استان تهران 1402/02/07 رجوع به آگهی
6481234 مزایده واحد تجاری مساحت عرصه : 59.56 استان تهران 1402/02/06 رجوع به آگهی
6478153 مزایده فروش واحد های تجاری استان تهران 1402/02/06 1402/02/12
6465985 مزایده فروش واحد های تجاری استان تهران 1402/01/31 رجوع به آگهی
6465982 مزایده فروش شش قطعه زمین با کاربری مسکونی استان تهران 1402/01/31 رجوع به آگهی
6368173 مزایده واحد تجاری با کاربری : تجاری استان تهران 1401/12/15 رجوع به آگهی
6365658 مزایده فروش واحدهای تجاری استان تهران 1401/12/15 1401/12/20
6357306 مزایده زمین کاربری مسکونی استان تهران 1401/12/13 رجوع به آگهی
6353247 مزایده فروش شش قطعه زمین مسکونی استان تهران 1401/12/11 1401/12/15
6246550 مزایده واگذاری تفکیک از مبدا زباله های شهر استان تهران 1401/11/16 رجوع به آگهی
6219109 مزایده واگذاری تفکیک از مبدا زباله استان تهران 1401/11/08 رجوع به آگهی
6108644 مزایده اجاره تفکیک از مبدا زباله ها استان تهران 1401/10/13 رجوع به آگهی
6106743 مزایده مزایده تفکیک از مبدأ زباله استان تهران 1401/10/13 1401/10/18
6103038 مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 6002 مترمربع استان تهران 1401/10/12 رجوع به آگهی
6082505 مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 6002 مترمربع استان تهران 1401/10/05 رجوع به آگهی
6080767 مزایده زمین و مستحدثات / نوع کاربری : خدماتی استان تهران 1401/10/04 رجوع به آگهی
6077850 مزایده فروش جایگاه سوخت طبیعی CNG استان تهران 1401/10/04 رجوع به آگهی
6006424 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / سطح کل زمین : 6002 استان تهران 1401/09/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 18