کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7979310 مزایده بوفه مواد غذایی بیمارستان استان کردستان 1403/02/27 1403/02/29
7976634 مزایده واگذاری محل بوفه مواد غذایی بیمارستان امام خمینی "ره"سقز(نوبت سوم) - واگذاری محل بوفه مواد غذایی بیمارستان امام خمینی "ره"سقز(نوبت سوم) استان کردستان 1403/02/26 رجوع به آگهی
7888429 مزایده اجاره محل بوفه بیمارستان استان کردستان 1403/02/06 1403/02/09
7888409 مزایده اجاره محل بوفه بیمارستان استان کردستان 1403/02/06 1403/02/09
7880453 مزایده واگذاری محل بوفه مواد غذایی بیمارستان استان کردستان 1403/02/04 رجوع به آگهی
7793669 مزایده واگذاری اجاره محل بوفه مواد غذایی بیمارستان استان کردستان 1403/01/05 رجوع به آگهی
6985006 مزایده واگذاری اجاره محل خبازی نان لواش استان کردستان 1402/06/11 1402/06/12
6978614 مزایده واگذاری محل خبازی استان کردستان 1402/06/08 رجوع به آگهی
6906273 مزایده اجاره محل خبازی نان لواش استان کردستان 1402/05/23 1402/05/25
6905989 مزایده اجاره بوفه مواد غذایی استان کردستان 1402/05/23 1402/05/25
6898408 مزایده واگذاری محل خبازی استان کردستان 1402/05/22 رجوع به آگهی
6896162 مزایده واگذاری محل بوفه مواد غذایی استان کردستان 1402/05/21 رجوع به آگهی
6423189 مزایده واگذاری محل بوفه موادغذایی بیمارستان استان کردستان 1402/01/19 رجوع به آگهی
6374146 مزایده واگذاری محل بوفه مواد غذایی بیمارستان استان کردستان 1401/12/18 1401/12/18
6367364 مزایده واگذاری محل بوفه موادغذایی استان کردستان 1401/12/15 رجوع به آگهی
6153675 مزایده بوفه مواد غذایی بیمارستان استان کردستان 1401/10/27 1401/11/01
6153385 مزایده اجاره بوفه مواد غذایی بیمارستان استان کردستان 1401/10/27 1401/11/01
6147016 مزایده واگذاری محل بوفه موادغذایی استان کردستان 1401/10/25 رجوع به آگهی
6022988 مزایده واگذاری محل انجام خدمات واحد تزریقات و پانسمان بیماران اورژانسی استان کردستان 1401/09/16 1401/09/21
6019785 مزایده واگذاری محل تزریقات وپانسمان بیماران اورژانسی بیمارستان استان کردستان 1401/09/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5