مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری به اجاره دو ساله آبگرم 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به اجاره دو ساله آبگرم 1401/02/24 رجوع به آگهی
مزایده تخصیص آب چشمه آبدرمانی 1401/02/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین زراعی 1401/02/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش سه قطعه زمین 1401/02/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به اجاره اراضی بالادست مخزن 1401/01/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به اجاره اراضی 1401/01/06 1401/01/09
مزایده واگذاری به اجاره اراضی بالادست مخزن 1401/01/06 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به اجاره اراضی 1400/12/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش سه قطعه زمین از اراضی 1400/12/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش سه قطعه زمین 1400/12/01 1400/12/05
مزایده زمین 1400/12/01 1400/12/19
مزایده قطع و فروش درختان مثمر و غیر مثمر دو قطعه باغ تحت مالکیت شرکت 1400/11/25 1400/12/01
مزایده درختان مثمر و غیر مثمر دو قطعه باغ 1400/11/25 رجوع به آگهی
مزایده قطع و فروش درختان تر و خشک 1400/11/24 رجوع به آگهی
مزایده قطع و فروش درختان تر و خشک 1400/11/18 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری امتیاز گذرآب خروجی از سد 1400/11/07 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری امتیاز 1400/11/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری امتیاز گذر آب خروجی 1400/11/02 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری امتیاز گذر آب خروجی (مصارف کشاورزی وحیات رودخانه) 1400/10/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 16