مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره ویلا 1401/02/21 1401/02/20
مزایده اجاره ویلا 1401/02/21 1401/02/20
مزایده حق امتیاز و جمع آوری تمامی پسماند های خشک 1401/02/12 1401/02/24
مزایده حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری تمامی پسماندهای خشک 1401/02/12 1401/02/24
مزایده واگذاری حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری کلیه پسماندهای خشک 1401/02/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری کلیه پسماندهای خشک از محدوده منطقه شهرداری 1401/02/10 رجوع به آگهی
مزایده مزایده حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری تمامی پسماندهای خشک از محدوده منطقه 1401/01/23 1401/02/04
مزایده واگذاری حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری کلیه پسماندهای خشک از محدوده منطقه 1401/01/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود یازده هزار شامپو اوه 1401/01/17 1401/01/27
مزایده فروش حدود 11000 عدد شامپو 1401/01/16 رجوع به آگهی
مزایده حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری تمامی پسماندهای خشک 1401/01/16 1401/01/27
مزایده واگذاری حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری تمامی پسماندهای خشک 1401/01/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری کلیه پسماندهای خشک 1400/12/25 رجوع به آگهی
مزایده مزایده حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری تمامی پسماندهای خشک از محدوده منطقه 1400/12/25 1401/01/16
مزایده فروش ضایعات آهن و اقلام و اثاثیه ضایعاتی و اسقاطی سازمان 1400/12/11 1400/12/22
مزایده واگذاری ضایعات آهن و اقلام و اثاثیه ضایعاتی و اسقاطی سازمان 1400/12/10 رجوع به آگهی
مزایده حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری تمامی پسماندهای خشک 1400/12/10 1400/12/21
مزایده حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری تمامی پسماندهای خشک از محدوده منطقه 1400/12/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری کلیه پسماندهای خشک 1400/12/09 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری کلیه دانش پسماندهای خشک از محدوده منطقه 1400/12/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 28