مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
بهره برداری از سه گروه پارکینگ های سطح شهر 1398/06/24 رجوع به آگهی
بهره برداری از سه گروه پارکینگ های سطح شهر 1398/06/13 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از گروه چهارم پارکینگ های عمومی سطح شهر 1397/07/07 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از 9 پارکینگ عمومی سطح شهر 1397/05/16 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از 9 پارکینگ عمومی سطح شهر 1397/05/09 رجوع به آگهی
واگذاری پارکینگ 1396/05/21 1396/05/22
واگذاری حق بهره برداری از پارکینگ 1396/05/17 1396/05/19
واگذاری 9 پارکینگ عمومی در سطح شهر قزوین 1396/05/01 1396/05/02
واگذاری پارکینگهای عمومی در سطح شهر 1396/04/18 رجوع به آگهی
واگذاری پارکینگ 1396/04/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5