کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8120737 مزایده فروش آهن آلات اسقاط استان خوزستان 1403/03/30 1403/04/09
8115272 مزایده فروش آهن آلات اسقاط استان خوزستان 1403/03/29 1403/04/09
8099993 مزایده فروش 20 واحد منزل مسکونی -بعضی از خانه ها قدیمی و بازسازی شده استان خوزستان 1403/03/24 1403/04/03
8094057 مزایده فروش 20 واحد منزل مسکونی استان خوزستان 1403/03/23 1403/04/04
8091820 مزایده فروش 20 واحد منزل مسکونی استان خوزستان 1403/03/22 1403/04/04
8090142 مزایده فروش 20 واحد منزل مسکونی استان خوزستان 1403/03/22 1403/04/04
8088402 مزایده فروش 20 واحد منزل مسکونی استان خوزستان 1403/03/22 1403/04/04
8088156 مزایده فروش 20 واحد منزل مسکونی بصورت خانه ای ویلایی قدیمی ساز و بازسازی شده استان خوزستان 1403/03/22 1403/04/04
8088153 مزایده فروش 20 واحد منزل مسکونی استان خوزستان 1403/03/22 1403/04/04
8088152 مزایده فروش 20 واحد منزل مسکونی بصورت خانه ای ویلایی قدیمی ساز و بازسازی شده استان خوزستان 1403/03/22 1403/04/04
8088149 مزایده فروش 20 واحد منزل مسکونی استان خوزستان 1403/03/22 1403/04/04
8088147 مزایده فروش 20 واحد منزل مسکونی بصورت خانه ای ویلایی قدیمی ساز و بازسازی شده استان خوزستان 1403/03/22 1403/04/04
8088143 مزایده فروش 20 واحد منزل مسکونی ( خانه ای ویلایی قدیمی ساز و بازسازی شده) استان خوزستان 1403/03/22 1403/04/04
8088142 مزایده فروش 20 واحد منزل مسکونی استان خوزستان 1403/03/22 1403/04/04
8088138 مزایده فروش 20 واحد منزل مسکونی بصورت خانه ای ویلایی قدیمی ساز و بازسازی شده استان خوزستان 1403/03/22 1403/04/04
8088130 مزایده فروش 20 واحد منزل مسکونی استان خوزستان 1403/03/22 1403/04/04
8088128 مزایده فروش 20 واحد منزل مسکونی استان خوزستان 1403/03/22 1403/04/04
8088125 مزایده فروش 20 واحد منزل مسکونی استان خوزستان 1403/03/22 1403/04/04
8088123 مزایده فروش 20 واحد منزل مسکونی استان خوزستان 1403/03/22 1403/04/04
8088120 مزایده فروش 20 واحد منزل مسکونی استان خوزستان 1403/03/22 1403/04/04
صفحه 1 از 9