مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک قطعه زمین با اعیانی - پلاک ثبتی 3667 فرعی از 156 اصلی - مساحت 3381/95 مترمربع 1398/11/26 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین با اعیانی ـ مساحت 3381.95 مترمربع 1398/11/20 رجوع به آگهی
فروش 5 دستگاه خودرو دولتی قابل شماره گذاری: پژو 405 مشکی متالیک مدل 1383 -پژو 405 مدل 1383 مشکی متال... 1398/11/13 رجوع به آگهی
فروش 5 دستگاه خودرو دولتی قابل شماره گذاری پژو 405 مشکی متالیک مدل 1383 -پژو 405 مدل 1383 مشکی متال... 1398/11/12 رجوع به آگهی
اسقاط 8 دستگاه خودرو دولتی غیر قابل شماره گذاری 1398/11/05 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین با اعیانی پلاک ثبتی 3667 فرعی از 156 اصلی - مساحت 3381/95 مترمربع 1398/10/14 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین با اعیانی پلاک ثبتی 3667 فرعی از 156 اصلی - مساحت 3381/95 مترمربع 1398/10/12 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین با اعیانی به مساحت 3381/95 مترمربع 1398/08/22 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین با اعیانی به مساحت 3381/95 مترمربع 1398/08/21 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین با اعیانی پلاک ثبتی 3667 فرعی از 156 اصلی - مساحت 3381/95 مترمربع 1398/04/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2