کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8235881 مزایده بهره برداری از سینما فرهنگ استان اصفهان 1403/04/30 1403/05/06
8235427 مزایده بهره برداری از سینما فرهنگ شهرداری استان اصفهان 1403/04/30 1403/05/06
8200295 مزایده فروش 10 پلاک با کاربری طبق طرح مصوب استان اصفهان 1403/04/18 1403/04/30
8200177 مزایده تجدید مزایده فروش 4 پلاک با کاربری طبق طرح مصوب -زمین استان اصفهان 1403/04/18 1403/04/30
8200176 مزایده فروش 4 پلاک با کاربری استان اصفهان 1403/04/18 1403/04/30
8198966 مزایده زمین مساحت عرصه مال : 225/67 استان اصفهان 1403/04/18 1403/04/30
8198956 مزایده تجدید مزایده فروش 4 پلاک با کاربری طبق طرح مصوب واقع در مبارکه ، بلوار جانبازان، جنب اداره بهزیستی م استان اصفهان 1403/04/18 1403/04/30
8188164 مزایده اجاره کشتارگاه استان اصفهان 1403/04/16 1403/04/23
8187175 مزایده اجاره کشتارگاه نیمه صنعتی مبارکه استان اصفهان 1403/04/16 1403/04/23
8187173 مزایده اجاره بازار روز قهنویه و دهنو استان اصفهان 1403/04/16 1403/04/23
8185778 مزایده اجاره بازار روز استان اصفهان 1403/04/16 1403/04/23
8118076 مزایده فروش 10 پلاک با کاربری طبق طرح مصوب واقع در مبارکه ، بلوار جانبازان، جنب اداره بهزیستی مبارکه استان اصفهان 1403/03/29 1403/04/09
8118073 مزایده فروش 10 پلاک با کاربری طبق طرح مصوب واقع در مبارکه ، بلوار جانبازان، جنب اداره بهزیستی مبارکه استان اصفهان 1403/03/29 1403/04/09
8117442 مزایده فروش 10 پلاک با کاربری طبق طرح مصوب استان اصفهان 1403/03/29 1403/04/09
8114491 مزایده فروش 10 پلاک با کاربری طبق طرح مصوب واقع در مبارکه ، بلوار جانبازان، جنب اداره بهزیستی مبارکه استان اصفهان 1403/03/29 1403/04/09
8114489 مزایده فروش 10 پلاک با کاربری طبق طرح مصوب واقع در مبارکه ، بلوار جانبازان، جنب اداره بهزیستی مبارکه استان اصفهان 1403/03/29 1403/04/09
8114487 مزایده فروش 10 پلاک با کاربری طبق طرح مصوب واقع در مبارکه ، بلوار جانبازان، جنب اداره بهزیستی مبارکه استان اصفهان 1403/03/29 1403/04/09
8114482 مزایده فروش 10 پلاک با کاربری طبق طرح مصوب واقع در مبارکه ، بلوار جانبازان، جنب اداره بهزیستی مبارکه استان اصفهان 1403/03/29 1403/04/09
8114463 مزایده فروش 10 پلاک با کاربری طبق طرح مصوب واقع در مبارکه ، بلوار جانبازان، جنب اداره بهزیستی مبارکه استان اصفهان 1403/03/29 1403/04/09
8114456 مزایده فروش 10 پلاک با کاربری طبق طرح مصوب واقع در مبارکه ، بلوار جانبازان، جنب اداره بهزیستی مبارکه استان اصفهان 1403/03/29 1403/04/09
صفحه 1 از 23