کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7652743 مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری استان تهران 1402/11/21 رجوع به آگهی
7652063 مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری استان تهران 1402/11/21 رجوع به آگهی
7652010 مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضاهای تجاری استان تهران 1402/11/21 رجوع به آگهی
7652006 مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضاهای تجاری استان تهران 1402/11/21 رجوع به آگهی
7652005 مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضاهای تجاری استان تهران 1402/11/21 رجوع به آگهی
7652004 مزایده اجاره فضاهای تجاری ایستگاه های مترو استان تهران 1402/11/21 رجوع به آگهی
7652003 مزایده اجاره فضای تجاری ایستگاه های مترو استان تهران 1402/11/21 رجوع به آگهی
7652002 مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری استان تهران 1402/11/21 رجوع به آگهی
7652001 مزایده اجاره فضای تجاری ایستگاه های مترو استان تهران 1402/11/21 رجوع به آگهی
7652000 مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری استان تهران 1402/11/21 رجوع به آگهی
7651999 مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری استان تهران 1402/11/21 رجوع به آگهی
7651998 مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری استان تهران 1402/11/21 رجوع به آگهی
7651997 مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری استان تهران 1402/11/21 رجوع به آگهی
7651995 مزایده اجاره فضاهای تجاری ایستگاه های مترو استان تهران 1402/11/21 رجوع به آگهی
7651965 مزایده واگذاری اجاره فضای تجاری استان تهران 1402/11/21 رجوع به آگهی
7651960 مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری استان تهران 1402/11/21 رجوع به آگهی
7649615 مزایده واگذاری (اجاره) فضاهای تجاری استان تهران 1402/11/18 رجوع به آگهی
7634931 مزایده بهره برداری تعدادی از غرفه ها و فضاهای تجاری خود در 6 ردیف استان تهران 1402/11/16 رجوع به آگهی
7611998 مزایده بهره برداری تعدادی از غرفه ها و فضاهای تجاری خود با کاربری های آزاد: 1- اجاره فضای تجاری به شماره پلاک 25-GL 2- اجاره فضاهای تجاری (57) فضا واقع در ایستگاه های مترو 2- اجاره فضاهای تجاری (57)... استان تهران 1402/11/12 رجوع به آگهی
7606982 مزایده ارائه مجوز واگذاری اجاره فضای تجاری استان تهران 1402/11/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 45