مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری مجوز بهره برداری تعدادی از غرفه ها و فضاهای تجاری 1401/02/21 1401/03/04
مزایده بهره برداری تعدادی از غرفه ها و فضاهای تجاری 1401/02/12 1401/02/29
مزایده مجوز بهره برداری تعدادی از غرفه ها و فضاهای تجاری 1401/01/22 1401/02/15
مزایده واگذاری مجوز بهره برداری تعدادی از غرفه ها و فضاهای تجاری خود 1401/01/14 1401/02/01
مزایده واگذاری مجوز بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از تعدادی از غرفه ها و فضاهای تجاری 1400/11/23 1400/12/05
مزایده ارائه مجوز ساخت، تجهیز، بهسازی و بهره برداری از فضای تجاری 1400/11/03 1400/11/14
مزایده ارائه مجوز ساخت، تجهیز، بهسازی و بهره برداری از فضای تجاری 1400/11/03 1400/11/14
مزایده ارائه مجوز ساخت، تجهیز و بهره برداری از فضای تجاری به شماره E2-89 1400/11/03 1400/11/14
مزایده ارائه مجوز بهره برداری از فضای تجاری 1400/11/03 1400/11/14
مزایده ارائه مجوز بهسازی، تجهیز و بهره برداری از فضای تجاری 1400/11/03 1400/11/14
مزایده ارائه مجوز بهسازی، تجهیز و بهره برداری از فضای تجاری 1400/11/03 1400/11/14
مزایده ارائه مجوز ساخت، تجهیز و بهره برداری از فضای تجاری 1400/11/03 1400/11/14
مزایده ارائه مجوز ساخت، تجهیز و بهره برداری از فضای تجاری 1400/11/03 1400/11/18
مزایده ارائه مجوز ساخت، تجهیز و بهره برداری از فضای تجاری با کاربری آزاد 1400/11/03 1400/11/14
مزایده ارائه مجوز تجهیز، بهسازی و بهره برداری از فضای تجاری و ... 1400/11/03 1400/11/14
مزایده ارائه مجوز بهره برداری از فضای تجاری 1400/11/03 1400/11/14
مزایده واگذاری مجوز بهره برداری تعدادی از غرفه ها و فضاهای تجاری خود 1400/11/02 1400/11/14
مزایده ارائه مجوز بهسازی و بهره برداری از فضاهای تجاری 1400/10/13 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مجوز بهره برداری تعدادی از غرفه ها و فضاهای تجاری 1400/10/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 25