کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7989299 مزایده فروش کیسه های خالی مستعمل وضایعاتی - کیسه های خالی مستعمل وضایعاتی استان هرمزگان 1403/02/30 1403/03/05
7989020 مزایده فروش کیسه های خالی مستعمل و ضایعاتی استان هرمزگان 1403/02/30 1403/03/05
7922292 مزایده کودهای ته انباری استان هرمزگان 1403/02/16 رجوع به آگهی
7921153 مزایده فروش حدود 324850 کیلوگرم کود استان هرمزگان 1403/02/16 1403/02/22
7913086 مزایده فروش حدود 324850 کیلوگرم کودهای کف انباری استان هرمزگان 1403/02/12 1403/02/22
7647781 مزایده فروش کیسه های خالی ضایعاتی استان هرمزگان 1402/11/18 رجوع به آگهی
7434910 مزایده فروش کیسه های خالی ضایعاتی استان هرمزگان 1402/09/22 رجوع به آگهی
7400089 مزایده فروش کودهای کف انباری استان هرمزگان 1402/09/13 1402/09/18
7397191 مزایده فروش حدود 75000 کیلوگرم کودهای کف انباری استان هرمزگان 1402/09/12 1402/09/18
7395020 مزایده کودهای کف انباری استان هرمزگان 1402/09/12 رجوع به آگهی
6926355 مزایده اجاره سامانه بوجاری استان هرمزگان 1402/05/29 1402/05/31
6925663 مزایده اجاره سامانه بوجاری استان هرمزگان 1402/05/29 1402/05/31
6920007 مزایده اجاره سامانه بوجاری استان هرمزگان 1402/05/26 1402/05/31
6915980 مزایده اجاره دستگاه بوجاری استان هرمزگان 1402/05/25 رجوع به آگهی
6691281 مزایده فروش یک قطعه زمین مازاد بر نیاز خود شامل ششدانگ عرصه و اعیان زمین با بنای احداثی (کاربری مسکونی) به مساحت 358.97 مترمربع استان هرمزگان 1402/03/30 1402/04/04
6689369 مزایده فروش زمین و مستحدثات مسکونی استان هرمزگان 1402/03/29 رجوع به آگهی
6622205 مزایده فروش یک قطعه زمین مازاد بر نیاز خود شامل ششدانگ عرصه و اعیان زمین با بنای احداثی (کاربری مسکونی) استان هرمزگان 1402/03/16 1402/03/20
6612856 مزایده زمین و مستحدثات مسکونی مساحت 358.97 مترمربع استان هرمزگان 1402/03/10 رجوع به آگهی
6612256 مزایده فروش یک قطعه از املاک مساحت 358.97 مترمربع استان هرمزگان 1402/03/10 1402/03/20
5962206 مزایده اجاره دستگاه بوجاری استان هرمزگان 1401/08/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5