مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری سالن ورزشی 1401/02/24 رجوع به آگهی
مزایده سالن ورزشی 1400/12/18 رجوع به آگهی
مزایده سالن ورزشی 1400/12/14 رجوع به آگهی
مزایده اجاره اماکن ورزشی دولتی 1400/12/10 1400/12/11
مزایده اجاره اماکن ورزشی دولتی 1400/12/10 1400/12/11
مزایده اجاره اماکن ورزشی دولتی: - سالن ورزشی - زمین چمن طبیعی - استخر 1400/12/10 1400/12/11
مزایده اجاره اماکن ورزشی 1400/12/09 رجوع به آگهی
مزایده سالن ورزشی پوریای ولی 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری زمین چمن مصنوعی فوتبال 1400/11/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سالن ورزشی 1400/11/28 رجوع به آگهی
مزایده اجاره اماکن ورزشی 1400/09/10 رجوع به آگهی
مزایده اجاره اماکن ورزشی 1400/09/10 1400/09/14
مزایده سالن ورزشی 1400/09/04 رجوع به آگهی
مزایده جزئی استخر 1400/08/18 رجوع به آگهی
مزایده اجاره اماکن ورزشی دولتی در سطح استان 1400/05/13 رجوع به آگهی
مزایده اجاره اماکن ورزشی 1400/05/13 رجوع به آگهی
مزایده اجاره اماکن ورزشی 1400/05/11 1400/06/03
مزایده واگذاری ساختمان پزشکی ورزشی 1400/03/26 رجوع به آگهی
مزایده زمین چمن طبیعی 1400/03/26 1400/04/10
مزایده زمین چمن مصنوعی فوتبال گل بزرگ 1400/03/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9