کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8020427 مزایده واگذاری تعدادی قطعه زمین با کاربری تجاری استان هرمزگان 1403/03/05 1403/03/22
7569138 مزایده فروش تعدادی قطعه زمین با کاربری تجاری در طرح تفکیکی استان هرمزگان 1402/11/01 1402/11/14
7425384 مزایده واگذاری تعدادی قطعات زمین با کاربری تجاری و با کاربری آموزشی استان هرمزگان 1402/09/20 1402/10/04
7302915 مزایده واگذاری تعدادی قطعات زمین با کاربری تجاری و با کاربری صنعتی و کارگاهی و با کاربری تجاری و گردشگری استان هرمزگان 1402/08/23 1402/09/07
7266428 مزایده تعدادی قطعات زمین کاربری تجاری و کاربری گردشگری استان هرمزگان 1402/08/13 رجوع به آگهی
7253742 مزایده تعدادی قطعات زمین کاربری تجاری و کاربری گردشگری استان هرمزگان 1402/08/09 رجوع به آگهی
7162961 مزایده تعدادی قطعه زمین را با کاربری تجاری در طرح تفکیکی شهرک روستاها استان هرمزگان 1402/07/16 رجوع به آگهی
6912056 مزایده ضایعات فلزی آهن آلات داغی قطعات و خودروهای اسقاطی موتور خاموش و مستهلک بدون اسناد موجود در کارگاه های خود استان هرمزگان 1402/05/24 1402/06/08
6874700 مزایده واگذاری تعدادی قطعه زمین با کاربری گردشگری در طرح تفکیکی روستاها استان هرمزگان 1402/05/15 1402/05/29
6851979 مزایده تعدادی قطعه زمین با کاربری تجاری استان هرمزگان 1402/05/08 1402/05/22
6660054 مزایده تعدادی قطعه زمین را با کاربری تجاری استان هرمزگان 1402/03/24 رجوع به آگهی
6649506 مزایده واگذاری تعدادی قطعه زمین را با کاربری تجاری استان هرمزگان 1402/03/22 1402/04/07
6137886 مزایده واگذاری تعدادی قطعه زمین را با کاربری کارگاهی استان هرمزگان 1401/10/21 1401/11/01
6069827 مزایده تعدادی قطعه زمین را با کاربری تجاری استان هرمزگان 1401/09/30 1401/10/20
5983312 مزایده تعدادی قطعه زمین را با کاربری تجاری استان هرمزگان 1401/09/05 1401/09/15
5972373 مزایده تعدادی قطعه زمین را با کاربری تجاری استان هرمزگان 1401/09/01 1401/09/15
5778903 مزایده تعدادی قطعات زمین را با کاربری تجاری استان هرمزگان 1401/07/20 1401/07/30
5765953 مزایده تعدادی قطعات زمین را با کاربری تجاری استان هرمزگان 1401/07/17 1401/07/30
5715487 مزایده تعدادی قطعات زمین با کاربری تجاری استان هرمزگان 1401/06/30 رجوع به آگهی
5707930 مزایده تعدادی قطعات زمین با کاربری تجاری استان هرمزگان 1401/06/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4