کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8225474 مزایده اجاره بوفه سورو/کانکس مجموعه ورزشی غدیر/سوله گلشهر استان هرمزگان 1403/04/24 1403/04/31
8223631 مزایده اجاره بوفه سورو/کانکس مجموعه ورزشی غدیر/سوله گلشهر استان هرمزگان 1403/04/24 1403/04/31
8223614 مزایده اجاره بوفه سورو/کانکس مجموعه ورزشی غدیر/سوله گلشهر استان هرمزگان 1403/04/24 1403/04/31
8212869 مزایده واگذاری تعدادی دفاترحمل و نقل واقع در میدان میوه وتره باروتعدادی جایگاه واقع در بوستان ارمغان استان هرمزگان 1403/04/21 1403/04/27
8212866 مزایده واگذاری تعدادی دفاترحمل و نقل واقع در میدان میوه وتره باروتعدادی جایگاه واقع در بوستان ارمغان استان هرمزگان 1403/04/21 1403/04/27
8212691 مزایده واگذاری تعدادی دفاترحمل و نقل واقع در میدان میوه وتره بار و تعدادی جایگاه واقع در بوستان استان هرمزگان 1403/04/21 1403/04/27
8212690 مزایده واگذاری تعدادی دفاترحمل و نقل واقع در میدان میوه وتره باروتعدادی جایگاه استان هرمزگان 1403/04/21 1403/04/27
8212496 مزایده واگذاری تعدادی دفاترحمل و نقل واقع در میدان میوه وتره باروتعدادی جایگاه واقع در بوستان ارمغان استان هرمزگان 1403/04/21 1403/04/27
8212491 مزایده واگذاری تعدادی دفاترحمل و نقل واقع در میدان میوه وتره باروتعدادی جایگاه واقع در بوستان ارمغان استان هرمزگان 1403/04/21 1403/04/27
8212490 مزایده واگذاری تعدادی دفاترحمل و نقل واقع در میدان میوه وتره باروتعدادی جایگاه واقع در بوستان ارمغان استان هرمزگان 1403/04/21 1403/04/27
8212484 مزایده واگذاری تعدادی دفاترحمل و نقل واقع در میدان میوه وتره باروتعدادی جایگاه واقع در بوستان ارمغان استان هرمزگان 1403/04/21 1403/04/27
8212241 مزایده واگذاری تعدادی دفاترحمل و نقل واقع در میدان میوه وتره باروتعدادی جایگاه واقع در بوستان ارمغان استان هرمزگان 1403/04/21 1403/04/27
8212232 مزایده واگذاری تعدادی دفاترحمل و نقل واقع در میدان میوه وتره باروتعدادی جایگاه واقع در بوستان ارمغان استان هرمزگان 1403/04/21 1403/04/27
8211624 مزایده بهره برداری از11 مکان به صورت اجاره در بوستان های سطح شهر: اجاره یک مکان جهت راه اندازی خرازی در بوستان بانوان استان هرمزگان 1403/04/21 1403/05/03
8211622 مزایده بهره برداری از11 مکان به صورت اجاره در بوستان های سطح شهر: اجاره یک مکان جهت راه اندازی آموزشگاه زیبایی و خدمات استان هرمزگان 1403/04/21 1403/05/03
8211619 مزایده بهره برداری از11 مکان به صورت اجاره در بوستان های سطح شهر: اجاره یک مکان جهت راه اندازی تنقلات( سوپر مارکت) استان هرمزگان 1403/04/21 1403/05/03
8211617 مزایده بهره برداری از11 مکان به صورت اجاره در بوستان های سطح شهر: اجاره یک مکان جهت راه اندازی اغذیه در بوستان غدیر استان هرمزگان 1403/04/21 1403/05/03
8211615 مزایده بهره برداری از11 مکان به صورت اجاره در بوستان های سطح شهر: اجاره یک مکان جهت راه اندازی پوشاک استان هرمزگان 1403/04/21 1403/05/03
8211613 مزایده بهره برداری از11 مکان به صورت اجاره در بوستان های سطح شهر : اجاره یک مکان جهت راه اندازی تایپ و تکثیر در بلوار استان هرمزگان 1403/04/21 1403/05/03
8211612 مزایده بهره برداری از11 مکان به صورت اجاره در بوستان های سطح شهر: اجاره یک مکان جهت راه اندازی کافی شاپ در بوستان استان هرمزگان 1403/04/21 1403/05/03
صفحه 1 از 14