مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اراضی با کاربری مسکونی - تجاری/خدماتی - تاسیسات و تجهیزات شهری 1398/11/06 رجوع به آگهی
واگذاری اراضی با کاربری مسکونی - تجاری/خدماتی - تاسیسات و تجهیزات شهری 1398/10/30 رجوع به آگهی
واگذاری اراضی متعلق به شهرداری با کاربری (مسکونی - تجاری/خدماتی - تاسیسات و تجهیزات شهری) 1398/10/17 رجوع به آگهی
جمع آوری پسماند خشک سطح شهر 1398/10/16 رجوع به آگهی
واگذاری اراضی متعلق به شهرداری 1398/10/09 رجوع به آگهی
جمع آوری نخاله ها و تعیین خط سیر کامیون های حمل نخاله سطح شهر - جمع آوری پسماند خشک سطح شهر 1398/10/08 رجوع به آگهی
جمع آوری پسماند خشک شهر و واگذاری بازار هفتگی (چهارشنبه بازار) 1398/09/25 رجوع به آگهی
جمع آوری نخاله ها و تعیین خط سیر کامیون های حمل نخاله سطح شهر 1398/09/24 رجوع به آگهی
جمع آوری پسماند خشک سطح شهر - واگذاری بازار هفتگی 1398/09/20 رجوع به آگهی
جمع آوری نخاله ها و تعیین خط سیر کامیون های حمل نخاله سطح شهر 1398/09/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4