کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
5898947 مزایده تعدادی از قطعات زمین صنعتی استان خراسان شمالی 1401/08/09 1401/08/11
5851638 مزایده واگذاری زمین صنعتی کارگاهی به مساحت 397 متر مربع استان خراسان شمالی 1401/08/03 رجوع به آگهی
5851245 مزایده فروش زمین صنعتی استان خراسان شمالی 1401/08/03 رجوع به آگهی
5851229 مزایده واگذاری زمین صنعتی به مساحت 1680 متر مربع استان خراسان شمالی 1401/08/03 رجوع به آگهی
5851197 مزایده زمین صنعتی عرصه 5785 استان خراسان شمالی 1401/08/03 رجوع به آگهی
5851181 مزایده زمین کاربری صنعتی استان خراسان شمالی 1401/08/03 1401/08/17
5846572 مزایده فروش زمین صنعتی استان خراسان شمالی 1401/08/02 1401/08/17
5846557 مزایده فروش زمین کاربری صنعتی استان خراسان شمالی 1401/08/02 رجوع به آگهی
5846556 مزایده زمین کاربری صنعتی استان خراسان شمالی 1401/08/02 1401/08/17
5846555 مزایده فروش زمین صنعتی به مساحت 216 م م استان خراسان شمالی 1401/08/02 1401/08/17
5846185 مزایده زمین صنعتی مساحت عرصه 672.05 استان خراسان شمالی 1401/08/02 رجوع به آگهی
5846183 مزایده زمین صنعتی استان خراسان شمالی 1401/08/02 رجوع به آگهی
5846181 مزایده زمین صنعتی 534.95 مترمربع استان خراسان شمالی 1401/08/02 رجوع به آگهی
5846175 مزایده فروش زمین کاربری صنعتی استان خراسان شمالی 1401/08/02 رجوع به آگهی
5846172 مزایده زمین صنعتی به مساحت 428.21 مترمربع استان خراسان شمالی 1401/08/02 رجوع به آگهی
5846154 مزایده زمین صنعتی مساحت عرصه 374.83 استان خراسان شمالی 1401/08/02 رجوع به آگهی
5846150 مزایده زمین صنعتی مساحت 268 مترمربع استان خراسان شمالی 1401/08/02 رجوع به آگهی
5846149 مزایده فروش زمین صنعتی به مساحت 392.60 متر مربع استان خراسان شمالی 1401/08/02 رجوع به آگهی
5846148 مزایده زمین صنعتی به مساحت 216.00 مترمربع استان خراسان شمالی 1401/08/02 رجوع به آگهی
5846147 مزایده زمین کاربری صنعتی استان خراسان شمالی 1401/08/02 1401/08/17
صفحه 1 از 3