مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری زمین فوتبال واجارگاه شهرستان 1401/03/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سالن 1401/02/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سالن وزنه برداری 1401/02/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری زیرجایگاه مجموعه 1401/02/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری زمین چمن طبیعی 1400/09/23 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سالن کشتی 1400/09/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سالن ورزشی 1400/09/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سالن شطرنج 1400/09/17 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سالن رزمی 1400/09/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سالن شطرنج 1400/09/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سالن شطرنج 1400/09/13 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری زمین چمن مصنوعی 1400/09/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سالن 1400/09/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اماکن ورزشی (اجاره) شامل سالن ورزشی 1400/09/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اماکن ورزشی 1400/09/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اماکن ورزشی 1400/09/02 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اماکن ورزشی 1400/09/01 1400/09/29
مزایده واگذاری اماکن ورزشی 1400/09/01 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اماکن ورزشی 1400/09/01 1400/09/29
مزایده واگذاری اماکن ورزشی 1400/09/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7