کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7788645 مزایده واگذاری دپوی مواد معدنی استان سمنان 1402/12/27 رجوع به آگهی
7691643 مزایده واگذاری اجاره دپوی مواد معدنی استان سمنان 1402/12/01 رجوع به آگهی
7222522 مزایده واگذاری اجاره گواهی کشف و معادن فاقد بهره بردار استان سمنان 1402/08/01 رجوع به آگهی
7221195 مزایده دپوی مواد معدنی استان سمنان 1402/08/01 رجوع به آگهی
6881466 مزایده واگذاری دپوی سلستین استان سمنان 1402/05/17 رجوع به آگهی
6820193 مزایده اجاره واگذاری دپوی سلستین استان سمنان 1402/04/29 رجوع به آگهی
6706328 مزایده واگذاری دپوی سلستین استان سمنان 1402/04/03 رجوع به آگهی
6424531 مزایده واگذاری محدوده های اکتشافی و پروانه های اکتشاف استان سمنان 1402/01/19 رجوع به آگهی
6422731 مزایده 82 مورد اجاره واگذاری محدوده های اکتشافی و پروانه های اکتشاف استان سمنان 1402/01/19 رجوع به آگهی
6422599 مزایده 38 عنان مزایده شامل: واگذاری اجاره معادن فاقد بهره بردار و گواهی کشف استان سمنان 1402/01/19 رجوع به آگهی
6063173 مزایده واگذاری محدوده های معدنی در قالب بسته های سرمایه گذاری استان سمنان 1401/09/28 رجوع به آگهی
5965621 مزایده اجاره معادن فاقد بهره بردار و گواهی کشف استان سمنان 1401/08/29 رجوع به آگهی
5962432 مزایده اجاره واگذاری محدوده های اکتشافی استان سمنان 1401/08/29 رجوع به آگهی
5957029 مزایده واگذاری تعدادی از محـدوده هـای مـعـدنی ( محـدوده های اکتشافی، معـادن فاقـد بـهـره بـردار و گواهی کشـف) استان سمنان 1401/08/26 1401/09/08
4917326 مزایده واگذاری دپوهای ماده معدنی استان سمنان 1400/12/04 رجوع به آگهی
4914637 مزایده واگذاری معادن فاقد بهره برداری و گواهی کشف استان سمنان 1400/12/03 1400/12/21
4914635 مزایده واگذاری محدوده های معدنی و پروانه های اکتشاف استان سمنان 1400/12/03 1400/12/21
4914513 مزایده معادن فاقد بهره بردار و محدوده های اکتشافی استان سمنان 1400/12/03 1400/12/01
4914479 مزایده معادن، محدوده های اکتشافی و دپو های معدنی استان سمنان 1400/12/03 1400/12/21
4607089 مزایده فروش یک دستگاه خودرو مزدا وانت دوکابین دوگانه سوز استان سمنان 1400/09/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5