مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده عمومی یک مرحله ای اجاره مکان مجتمع آموزشی 1401/02/18 1401/02/20
مزایده اجاره داروخانه 1401/02/18 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مکان بوفه مجتمع آموزشی درمانی 1401/02/18 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره مکان بوفه 1401/02/17 1401/02/20
مزایده اجاره مکان بوفه مرکز آموزشی درمانی 1401/02/07 1401/02/07
مزایده اجاره مکان بوفه 1401/02/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری فیزیوتراپی و بازتوانی کلینیک ویژه مرکز آموزشی درمانی 1401/01/26 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مکان بوفه مجتمع آموزشی درمانی 1401/01/15 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مکان داروخانه 1400/12/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مکان داروخانه 1400/12/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری داروخانه 1400/12/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مشارکتی شنوایی سنجی 1400/12/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه 1400/12/05 1400/12/07
مزایده واگذاری داروخانه بیمارستان 1400/12/04 رجوع به آگهی
مزایده عمومی داروخانه 1400/11/25 1400/11/24
مزایده واگذاری داروخانه (اجاره) 1400/11/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بوفه 1400/11/17 رجوع به آگهی
مزایده اجاره داروخانه 1400/11/17 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مشارکتی واحد فیزیوتراپی و بازتوانی قلب 1400/10/06 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بخش آزمایشگاه بیمارستان 1400/10/01 1400/10/05
صفحه 1 از 7