کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8086998 مزایده آگهی مزایده بهره برداری از منافع و احداث سازه های تبلیغاتی با شرط واگذاری سازه احداثی به شهرداری استان اردبیل 1403/03/22 1403/03/27
8086997 مزایده آگهی مزایده بهره برداری از منافع و احداث سازه های تبلیغاتی با شرط واگذاری سازه احداثی به شهرداری استان اردبیل 1403/03/22 1403/03/27
8086996 مزایده آگهی مزایده بهره برداری از منافع و احداث سازه های تبلیغاتی با شرط واگذاری سازه احداثی به شهرداری استان اردبیل 1403/03/22 1403/03/27
8086995 مزایده آگهی مزایده بهره برداری از منافع و احداث سازه های تبلیغاتی با شرط واگذاری سازه احداثی به شهرداری استان اردبیل 1403/03/22 1403/03/27
8086994 مزایده آگهی مزایده بهره برداری از منافع و احداث سازه های تبلیغاتی با شرط واگذاری سازه احداثی به شهرداری استان اردبیل 1403/03/22 1403/03/27
8086991 مزایده آگهی مزایده بهره برداری از منافع و احداث سازه های تبلیغاتی با شرط واگذاری سازه احداثی به شهرداری استان اردبیل 1403/03/22 1403/03/27
8086990 مزایده آگهی مزایده بهره برداری از منافع و احداث سازه های تبلیغاتی با شرط واگذاری سازه احداثی به شهرداری استان اردبیل 1403/03/22 1403/03/27
8086988 مزایده آگهی مزایده بهره برداری از منافع و احداث سازه های تبلیغاتی با شرط واگذاری سازه احداثی به شهرداری استان اردبیل 1403/03/22 1403/03/27
7799067 مزایده واگذاری زمین ها / نوع کاربری : مسکونی استان اردبیل 1403/01/09 رجوع به آگهی
7591566 مزایده واگذاری واحدهای تجاری استان اردبیل 1402/11/08 رجوع به آگهی
7489229 مزایده زمین با کاربری : مسکونی استان اردبیل 1402/10/10 رجوع به آگهی
7427441 مزایده واحد تجاری با کاربری : تجاری استان اردبیل 1402/09/21 رجوع به آگهی
7422826 مزایده واگذاری استیجاری اخذ عوارض ورودیه میدان میوه و تره بار شهرداری استان اردبیل 1402/09/20 رجوع به آگهی
7373843 مزایده فروش زمین / نوع کاربری : مسکونی - ساختمان / نوع کاربری : مسکونی استان اردبیل 1402/09/06 رجوع به آگهی
7291694 مزایده واحد تجاری استان اردبیل 1402/08/21 رجوع به آگهی
7277189 مزایده واگذاری استیجاری ورودیه میدان میوه و تره بار استان اردبیل 1402/08/16 رجوع به آگهی
7267840 مزایده زمین کاربری مسکونی استان اردبیل 1402/08/14 رجوع به آگهی
7252956 مزایده بهره برداری استیجاری از پارکینگ استان اردبیل 1402/08/09 رجوع به آگهی
7204190 مزایده واحد تجاری با کاربری : تجاری استان اردبیل 1402/07/25 رجوع به آگهی
7088778 مزایده واگذاری استیجاری اخذ عوارض ورودیه میدان میوه و تره بار استان اردبیل 1402/07/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7