کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7972058 مزایده مزایده عمومی محدوده های معدنی (اکتشافی، بهره برداری، گواهی کشف) استان بوشهر 1403/02/25 1403/03/07
7971696 مزایده عمومی محدوده های معدنی و اکتشافی استان بوشهر- نام ماده معدنی: سنگ لاشه استان بوشهر 1403/02/25 1403/03/07
7971422 مزایده عمومی محدوده های معدنی و اکتشافی استان بوشهر استان بوشهر 1403/02/25 1403/03/07
7971411 مزایده عمومی محدوده های معدنی و اکتشافی استان بوشهر- نام ماده معدنی: سنگ لاشه استان بوشهر 1403/02/25 1403/03/07
7971410 مزایده عمومی محدوده های معدنی و اکتشافی استان بوشهر استان بوشهر 1403/02/25 1403/03/07
7971408 مزایده عمومی محدوده های معدنی و اکتشافی استان بوشهر استان بوشهر 1403/02/25 1403/03/07
7971405 مزایده عمومی محدوده های معدنی و اکتشافی استان بوشهر استان بوشهر 1403/02/25 1403/03/07
7971397 مزایده عمومی محدوده های معدنی و اکتشافی استان بوشهر- نام ماده معدنی: سنگ لاشه استان بوشهر 1403/02/25 1403/03/07
7971396 مزایده عمومی محدوده های معدنی و اکتشافی استان بوشهر استان بوشهر 1403/02/25 1403/03/07
7971394 مزایده عمومی محدوده های معدنی و اکتشافی استان بوشهر استان بوشهر 1403/02/25 1403/03/07
7971393 مزایده عمومی محدوده های معدنی و اکتشافی استان بوشهر استان بوشهر 1403/02/25 1403/03/07
7971391 مزایده عمومی محدوده های معدنی و اکتشافی استان بوشهر استان بوشهر 1403/02/25 1403/03/07
7971390 مزایده عمومی محدوده های معدنی و اکتشافی استان بوشهر- نام ماده معدنی: سنگ لاشه استان بوشهر 1403/02/25 1403/03/07
7971389 مزایده عمومی محدوده های معدنی و اکتشافی استان بوشهر استان بوشهر 1403/02/25 1403/03/07
7971377 مزایده عمومی محدوده های معدنی و اکتشافی استان بوشهر استان بوشهر 1403/02/25 1403/03/07
7971363 مزایده عمومی محدوده های معدنی و اکتشافی استان بوشهر- نام ماده معدنی: مخلوط کوهی استان بوشهر 1403/02/25 1403/03/07
7971360 مزایده عمومی محدوده های معدنی و اکتشافی استان بوشهر استان بوشهر 1403/02/25 1403/03/07
7971357 مزایده عمومی محدوده های معدنی و اکتشافی استان بوشهر استان بوشهر 1403/02/25 1403/03/07
7971353 مزایده عمومی محدوده های معدنی و اکتشافی استان بوشهر استان بوشهر 1403/02/25 1403/03/07
7971351 مزایده عمومی محدوده های معدنی و اکتشافی استان بوشهر استان بوشهر 1403/02/25 1403/03/07
صفحه 1 از 7