مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره محل جمع آوری و اخذ حق بار خروجی محلی از میدان میوه و تره بار 1401/04/11 1401/04/16
مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از سازه های تبلیغاتی 1401/04/11 1401/04/15
مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از سازه های تبلیغاتی 1401/04/08 1401/04/15
مزایده واگذاری 26 مورد محل به صورت اجاره 1401/04/01 1401/04/06
مزایده اجاره غرفه های بازار 1401/03/31 1401/04/05
مزایده اجاره غرفه های بازار روز 1401/03/31 1401/04/05
مزایده واگذاری 26 مورد محل به صورت اجاره 1401/03/31 1401/04/06
مزایده اجاره غرفه های بازار روز به تعداد 6 باب 1401/03/31 1401/04/05
مزایده اجاره غرفه های بازار روز به تعداد 6 باب 1401/03/30 1401/04/05
مزایده اجاره غرفه های بازار روز 1401/03/30 1401/04/05
مزایده اجاره غرفه های بازار روز 1401/03/30 1401/04/05
مزایده اجاره غرفه های بازار روز 1401/03/29 1401/04/05
مزایده اجاره غرفه های بازار روز 1401/03/29 1401/04/05
مزایده اجاره غرفه های بازار روز بهنق به تعداد 3 باب 1401/03/29 1401/04/05
مزایده اجاره غرفه های بازار چه به تعداد 3 باب 1401/03/28 1401/04/01
مزایده اجاره غرفه های بازارچه 1401/03/25 1401/04/01
مزایده اجاره بخش چاپ و تکثیر و سایر خدمات کامپیوتری اعم از پرینت، رایت 1401/03/24 1401/03/29
مزایده واگذاری تعداد 9 قطعه زمین مسکونی 1401/03/24 1401/03/29
مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از سازه تبلیغاتی تلویزیون شهری 1401/03/24 1401/03/29
مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از سازه تبلیغاتی 10 روزه رول آپ 155 وجهی 1401/03/24 1401/03/29
صفحه 1 از 45