مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجازه بهره برداری از تابلو تبلیغاتی بر پیشانی پل عابر پیاده 1395/04/12 1395/04/22
مزایده اجازه بهره برداری از تابلو تبلیغاتی 1395/04/10 1395/04/22
مزایده اجاره زمین با کاربردی تعویض روغن در پایانه بار 1395/03/03 1395/03/11
مزایده اجازه بهره برداری از تابلو تبلیغاتی بر پیشانی پل عابر پیاده 1395/03/03 1395/03/11
مزایده اجاره زمین با کاربردی تعویض روغن 1395/03/01 1395/03/11
مزایده اجازه بهره برداری از تابلو تبلیغاتی بر پیشانی پل عابر پیاده 1395/03/01 1395/03/11
مزایده فراخوان احداث پل عابر پیاده و واگذاری غرف تجاری پایانه بار 1395/02/22 رجوع به آگهی
مزایده اجازه بهره برداری از تابلو تبلیغاتی 1395/02/12 1395/02/22
مزایده اجازه بهره برداری از تابلو تبلیغاتی 1395/02/11 1395/02/22
مزایده اجازه بهره برداری از تابلو تبلیغاتی 1395/01/19 1395/01/30
مزایده اجازه بهره برداری از تابلو تبلیغاتی 1395/01/18 1395/01/30
مزایده اجاره بهره برداری از تابلو تبلیغاتی 1394/12/09 1394/12/15
مزایده اجاره بهره برداری از تابلو تبلیغاتی 1394/12/08 1394/12/15
مزایده اجازه بهره برداری از تابلو تبلیغاتی جاده شیراز ـ سروستان و شیراز 1394/11/19 1394/11/29
مزایده اجازه بهره برداری از تابلو تبلیغاتی 1394/11/18 1394/11/29
مزایده اجازه بهره برداری از تابلو تبلیغاتی 1394/10/19 1394/10/27
مزایده اجازه بهره برداری از تابلو تبلیغاتی 1394/10/17 1394/10/27
مزایده واگذاری امور نگهداری و بهره برداری از مجتمع خدماتی رفاهی 1394/09/23 1394/09/29
مزایده واگذاری امور نگهداری و بهره برداری از مجتمع خدماتی رفاهی 1394/09/22 1394/09/29
مزایده واگذاری ساخت پل عابر پیاده و استفاده رایگان تبلیغاتی 1394/08/14 1394/08/24
صفحه 1 از 6