کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8181547 مزایده مقبره شماره 65 آرامستان استان خوزستان 1403/04/13 1403/04/21
8180985 مزایده مقبره استان خوزستان 1403/04/13 1403/04/21
8179662 مزایده مقبره های باغ استان خوزستان 1403/04/13 رجوع به آگهی
8178352 مزایده مقبره استان خوزستان 1403/04/13 1403/04/21
8178350 مزایده مقبره شماره 36 آرامستان استان خوزستان 1403/04/13 1403/04/21
8178340 مزایده مقبره شماره 64 آرامستان استان خوزستان 1403/04/13 1403/04/21
8178331 مزایده مزایده مقبره شماره40 آرامستان باغ استان خوزستان 1403/04/13 1403/04/21
8178330 مزایده مقبره شماره 66 آرامستان باغ رحمت استان خوزستان 1403/04/13 1403/04/21
8178329 مزایده مزایده مقبره شماره 63 آرامستان استان خوزستان 1403/04/13 1403/04/21
8010329 مزایده واگذاری یک باب مغازه استان خوزستان 1403/03/01 1403/03/10
7881181 مزایده اجاره یک دستگاه باسکول کامپیوتری 60 تنی استان خوزستان 1403/02/04 1403/02/05
7870213 مزایده واگذاری یک باب مغازه استان خوزستان 1403/02/02 1403/02/12
7870210 مزایده یک باب مغازه استان خوزستان 1403/02/02 1403/02/12
7853696 مزایده اجاره یک دستگاه باسکول کامپیوتری 60 تنی استان خوزستان 1403/01/28 1403/02/05
7791557 مزایده اجاره یک دستگاه باسکول کامپیوتری 60 تنی استان خوزستان 1402/12/28 1402/12/28
7762331 مزایده اجاره یک دستگاه باسکول کامپیوتری 60 تنی استان خوزستان 1402/12/19 1402/12/28
7569177 مزایده اجاره یک دستگاه باسکول کامپیوتری 60 تنی استان خوزستان 1402/11/01 1402/11/10
7543495 مزایده اجاره یک دستگاه باسکول کامپیوتری 60 تنی استان خوزستان 1402/10/24 1402/11/10
7444476 مزایده اجاره یک دستگاه باسکول کامپیوتری 60 تنی استان خوزستان 1402/09/27 رجوع به آگهی
7425283 مزایده اجاره یک دستگاه باسکول کامپیوتری 60 تنی استان خوزستان 1402/09/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3