کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7246558 مزایده واگذاری تعدادی ازمحدوده های معدنی (اکتشافی ، بهره برداری، گواهی کشف) استان فارس 1402/08/07 1402/08/18
7245565 مزایده تعدادی از محدودههای معدنی اکتشافی، بهره برداری گواهی کشف استان فارس 1402/08/07 1402/08/18
7244745 مزایده اجاره محدوده های اکتشافی و پروانه های اکتشافی استان فارس 1402/08/07 رجوع به آگهی
7244739 مزایده اجاره معادن گواهی کشف و پروانه بهره برداری استان فارس 1402/08/07 رجوع به آگهی
6397831 مزایده اجاره محدوده اکتشافی و پروانه اکتشاف استان فارس 1401/12/27 رجوع به آگهی
6397254 مزایده اجاره گواهی کشف و پروانه بهره برداری استان فارس 1401/12/27 رجوع به آگهی
6392537 مزایده مزایده تعدادی از محدوده های معدنی اکتشافی استان فارس 1401/12/24 1402/01/28
6392138 مزایده تعدادی از محدوده های معدنی اکتشافی استان فارس 1401/12/24 1402/01/28
5962433 مزایده گواهی کشف و پروانه بهره برداری معادن استان فارس 1401/08/29 رجوع به آگهی
5962430 مزایده اجاره محدوده اکتشافی و پروانه های اکتشاف استان فارس 1401/08/29 رجوع به آگهی
5959857 مزایده تعدادی از محدوده های معدنی اکتشافی بهره برداری و گواهی کشف استان فارس 1401/08/28 1401/09/13
4681035 مزایده واگذاری معدن سنگ مرمریت مجتمع معادن استان فارس، استان تهران 1400/10/10 رجوع به آگهی
4680373 مزایده واگذاری بهره برداری معدن مجتمع معادن سنگ مرمریت استان فارس 1400/10/10 رجوع به آگهی
4508830 مزایده محدوده اکتشافی و پروانه اکتشافی استان فارس 1400/08/27 رجوع به آگهی
4309051 مزایده کارخانه آزمایش در آستانه لغو استان فارس 1400/06/27 رجوع به آگهی
3996053 مزایده محدوده اکتشافی، پروانه بهره برداری ، گواهی کشف، پروانه اکتشاف استان فارس 1400/03/28 رجوع به آگهی
3995816 مزایده تعدادی از محدوده های معدنی ( اکتشافی، بهره برداری، گواهی کشف ) استان فارس 1400/03/27 رجوع به آگهی
3995720 مزایده عمومی محدوده های اکتشافی استان فارس 1400/03/27 رجوع به آگهی
3550762 مزایده واگذاری یک محدوده اکتشافی با ماده معدنی گروه شش استان فارس 1399/10/27 رجوع به آگهی
3547392 مزایده محدوده اکتشافی استان فارس 1399/10/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4