کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8156708 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان کردستان 1403/04/09 1403/04/12
8156706 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان کردستان 1403/04/09 1403/04/12
8156703 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان کردستان 1403/04/09 1403/04/12
8156697 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان کردستان 1403/04/09 1403/04/12
8155703 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان کردستان استان کردستان 1403/04/09 1403/04/12
8155702 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان کردستان استان کردستان 1403/04/09 1403/04/12
8119704 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان کردستان 1403/03/30 1403/04/06
8119703 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان کردستان 1403/03/30 1403/04/06
8119701 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان کردستان 1403/03/30 1403/04/06
8119696 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان کردستان 1403/03/30 1403/04/06
8119690 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان کردستان 1403/03/30 1403/04/06
8119689 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان کردستان 1403/03/30 1403/04/06
8072477 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان کردستان 1403/03/19 1403/03/24
8072470 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان کردستان 1403/03/19 1403/03/24
8072463 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان کردستان 1403/03/19 1403/03/24
8017269 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان کردستان 1403/03/05 1403/03/07
8014499 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان کردستان 1403/03/03 1403/03/07
8014497 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان کردستان 1403/03/03 1403/03/07
8014496 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان کردستان 1403/03/03 1403/03/07
8014493 مزایده اجاره اماکن ورزشی استان کردستان 1403/03/03 1403/03/07
صفحه 1 از 5