کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8073072 مزایده پروانه های اکتشاف ابطالی استان گیلان گرانیت سیاهکل به شماره شناسایی 200116 استان گیلان 1403/03/19 1403/03/31
8073064 مزایده درخواست های اکتشاف ابطالی استان گیلان سنگ لاشه آستارا استان گیلان 1403/03/19 1403/03/31
8072944 مزایده درخواست های اکتشاف ابطالی استان گیلان 1403/03/19 1403/03/31
8072879 مزایده پروانه های اکتشاف ابطالی استان گیلان استان گیلان 1403/03/19 1403/03/31
8072874 مزایده پروانه های اکتشاف ابطالی استان گیلان سنگ تزئینی فومن - ماسوله به شماره شناسایی 195403 استان گیلان 1403/03/19 1403/03/31
8072867 مزایده درخواست های اکتشاف ابطالی استان گیلان سنگ لاشه آستارا به شماره شناسایی 209487 استان گیلان 1403/03/19 1403/03/31
8072860 مزایده درخواست های اکتشاف ابطالی استان گیلان سنگ تزئینی رودبار به شماره شناسایی 801987 استان گیلان 1403/03/19 1403/03/31
8072664 مزایده پروانه های اکتشاف ابطالی استان گیلان سیلیس رودبار لوشان استان گیلان 1403/03/19 1403/03/31
8072657 مزایده پروانه های اکتشاف ابطالی استان گیلان سیلیس رودبار به شماره شناسایی 166972 استان گیلان 1403/03/19 1403/03/31
8072652 مزایده درخواست های اکتشاف ابطالی استان گیلان سنگ لاشه تالش به شماره شناسایی 230640 استان گیلان 1403/03/19 1403/03/31
8072185 مزایده گواهی کشف استان گیلان سیلیس ویستان رودبار به شماره شناسایی 207605 استان گیلان 1403/03/19 1403/03/31
8072171 مزایده معادن راکد و متروکه استان گیلان سنگ آهک لمیر تالش به شماره شناسایی 172472 استان گیلان 1403/03/19 1403/03/31
8072101 مزایده معادن راکد و متروکه استان گیلان سنگ لاشه ویه رودبار به شماره شناسایی 208755 استان گیلان 1403/03/19 1403/03/31
8072097 مزایده معادن راکد و متروکه استان گیلان سنگ لاشه استان گیلان 1403/03/19 1403/03/31
8072095 مزایده معادن راکد و متروکه استان گیلان سنگ آهک استان گیلان 1403/03/19 1403/03/31
8072090 مزایده معادن راکد و متروکه استان گیلان سنگ لاشه استان گیلان 1403/03/19 1403/03/31
8072086 مزایده معادن راکد و متروکه استان گیلان میکا استان گیلان 1403/03/19 1403/03/31
8072083 مزایده معادن راکد و متروکه استان گیلان استان گیلان 1403/03/19 1403/03/31
8072080 مزایده معادن راکد و متروکه استان گیلان ذغال سنگ آغوذبن رودبار به شماره شناسایی 167688 استان گیلان 1403/03/19 1403/03/31
8072077 مزایده معادن راکد و متروکه استان گیلان ذغال سنگ دیوخانی به شماره شناسایی 179396 استان گیلان 1403/03/19 1403/03/31
صفحه 1 از 14