کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8203241 مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری ورزشی استان مرکزی 1403/04/19 1403/05/11
8189195 مزایده واگذاری سه واحد ساخته شده و 11 قطعه زمین با کاربری تجاری استان مرکزی 1403/04/16 1403/05/11
8182084 مزایده واگذاری سه واحد ساخته شده تجاری و یازده قطعه زمین (عرصه) با کاربری تجاری واقع در شهر استان مرکزی 1403/04/14 1403/05/11
8182082 مزایده واگذاری سه واحد ساخته شده تجاری و یازده قطعه زمین (عرصه) با کاربری تجاری واقع در شهر استان مرکزی 1403/04/14 1403/05/11
8182080 مزایده واگذاری سه واحد ساخته شده تجاری و یازده قطعه زمین (عرصه) با کاربری تجاری واقع در شهر استان مرکزی 1403/04/14 1403/05/11
8182077 مزایده واگذاری سه واحد ساخته شده تجاری و یازده قطعه زمین (عرصه) با کاربری تجاری استان مرکزی 1403/04/14 1403/05/11
8182075 مزایده واگذاری سه واحد ساخته شده تجاری و یازده قطعه زمین (عرصه) با کاربری تجاری استان مرکزی 1403/04/14 1403/05/11
8182073 مزایده واگذاری سه واحد ساخته شده تجاری و یازده قطعه زمین (عرصه) با کاربری تجاری استان مرکزی 1403/04/14 1403/05/11
8182071 مزایده واگذاری سه واحد ساخته شده تجاری و یازده قطعه زمین (عرصه) با کاربری تجاری استان مرکزی 1403/04/14 1403/05/11
8182070 مزایده واگذاری سه واحد ساخته شده تجاری و یازده قطعه زمین (عرصه) با کاربری تجاری استان مرکزی 1403/04/14 1403/05/11
8182068 مزایده واگذاری سه واحد ساخته شده تجاری و یازده قطعه زمین (عرصه) با کاربری تجاری استان مرکزی 1403/04/14 1403/05/11
8182065 مزایده واگذاری سه واحد ساخته شده تجاری و یازده قطعه زمین (عرصه) با کاربری تجاری واقع در شهر استان مرکزی 1403/04/14 1403/05/11
8182063 مزایده واگذاری سه واحد ساخته شده تجاری و یازده قطعه زمین (عرصه) با کاربری تجاری واقع در شهر استان مرکزی 1403/04/14 1403/05/11
8182062 مزایده واگذاری سه واحد ساخته شده تجاری و یازده قطعه زمین (عرصه) با کاربری تجاری استان مرکزی 1403/04/14 1403/05/11
8182061 مزایده واگذاری سه واحد ساخته شده تجاری و یازده قطعه زمین (عرصه) با کاربری تجاری استان مرکزی 1403/04/14 1403/05/11
8182058 مزایده واگذاری سه واحد ساخته شده تجاری و یازده قطعه زمین (عرصه) با کاربری تجاری استان مرکزی 1403/04/14 1403/05/11
8171220 مزایده واگذاری یک قطعه زمین به مساحت 1273.86 مترمربع با کاربری ورزشی استان مرکزی 1403/04/12 1403/05/11
8161404 مزایده واگذاری دو قطعه زمین جهت واگذاری طرح اجرایی مسکونی استان مرکزی 1403/04/10 1403/04/28
8161350 مزایده فروش املاک و مستغلات استان مرکزی 1403/04/10 1403/04/23
8158860 مزایده فروش دو قطعه زمین جهت واگذاری طرح اجرای مسکونی استان مرکزی 1403/04/09 1403/04/28
صفحه 1 از 12