کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7689099 مزایده حراج حدود 20 شاخه تیر آهن بلزیکی 4 متری نمره 18 استان تهران 1402/12/01 رجوع به آگهی
7689098 مزایده حدود 67 شاخه 2 متری تیر آهن (بلژیکی) نمره 16 استان تهران 1402/12/01 رجوع به آگهی
7689096 مزایده حراج حدود 35 شاخه 12 متری تیرآهن (بلژیکی) نمره 18 استان تهران 1402/12/01 رجوع به آگهی
6697256 مزایده فروش دستگاه تست رشد سریع ترک RCP مربوط به آزمایشگاه تاسیسات استان تهران 1402/03/31 1402/04/06
6683948 مزایده دستگاه تست رشد سریع ترک مربوط به آزمایشگاه تاسیسات استان تهران 1402/03/28 رجوع به آگهی
6575843 مزایده فروش دستگاه RCP استان تهران 1402/03/02 1402/03/04
6568573 مزایده دستگاه مربوط به آزمایشگاه تاسیسات استان تهران 1402/02/31 رجوع به آگهی
3728781 مزایده حراج اموال منقول اسقاطی استان تهران 1399/12/20 رجوع به آگهی
3725948 مزایده حراج ضایعات آهن آلات مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی استان تهران 1399/12/19 رجوع به آگهی
3360051 مزایده فروش تیر آهن های مازاد موجود از اموال منقول مرکز به تعداد حدودا ۴۰۰ تا 500 شاخه تیر آهن شماره ۱۸ به صورت شاخه ای استان تهران 1399/08/18 1399/08/22
3358722 مزایده فروش تیرآهن های مازاد مرکز استان تهران 1399/08/17 رجوع به آگهی
3332262 مزایده فروش واحد تجاری (شش دانگ یک باب مغازه به مساحت ۲۷/۵۴ متر مربع) استان تهران 1399/08/06 1399/08/08
3323433 مزایده فروش مغازه تجاری استان تهران 1399/07/30 رجوع به آگهی
3283265 مزایده فروش تیرآهن های مازاد استان تهران 1399/07/19 رجوع به آگهی
3281501 مزایده فروش تیرآهن های مازاد مرکز استان تهران 1399/07/16 رجوع به آگهی
3199954 مزایده فروش واحد تجاری - ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 27/54 متر مربع استان تهران 1399/06/26 1399/06/27
3189043 مزایده فروش مغازه با کاربری تجاری استان تهران 1399/06/23 رجوع به آگهی
3107273 مزایده فروش ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 27/54 مترمربع استان تهران 1399/05/27 رجوع به آگهی
3091962 مزایده فروش مغازه تجاری استان تهران 1399/05/25 رجوع به آگهی
2688312 مزایده اموال منقول اسقاط شده و مستعمل استان تهران 1398/12/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4