کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6822461 مزایده رهن و اجاره یک باب مغازه استان کرمانشاه 1402/04/31 1402/04/31
6822458 مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا 1600 استان کرمانشاه 1402/04/31 1402/04/31
6816352 مزایده واگذاری رهن و اجاره یک باب مغازه استان کرمانشاه 1402/04/28 1402/04/31
6816330 مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا 1600 مدل 74 استان کرمانشاه 1402/04/28 1402/04/31
6812606 مزایده فروش یکدستگاه وانت مزدا و رهن و اجاره یک باب مغازه استان تهران 1402/04/27 رجوع به آگهی
6807041 مزایده فروش یکدستگاه مزدا 1600 استان کرمانشاه 1402/04/26 رجوع به آگهی
6807012 مزایده رهن و اجاره یک باب مغازه استان کرمانشاه 1402/04/26 رجوع به آگهی
6802064 مزایده رهن و اجاره یک واحد اداری استان کرمانشاه، استان تهران 1402/04/25 رجوع به آگهی
6788479 مزایده رهن و اجاره یک واحد دفتر اداری استان تهران 1402/04/21 رجوع به آگهی
6787738 مزایده رهن و اجاره یک واحد اداری استان کرمانشاه، استان تهران 1402/04/21 رجوع به آگهی
6785914 مزایده رهن و اجاره یک واحد اداری استان کرمانشاه 1402/04/20 رجوع به آگهی
6748627 مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا 1600 مدل 74 و اجاره یکباب مغازه استان کرمانشاه 1402/04/11 رجوع به آگهی
6747769 مزایده اجاره یک باب مغازه استان کرمانشاه 1402/04/11 1402/04/13
6747757 مزایده فروش یک دستگاه وانت مزدا 1600 مدل 74 استان کرمانشاه 1402/04/11 1402/04/13
6741319 مزایده یکدستگاه مزدا 1600 استان کرمانشاه 1402/04/10 رجوع به آگهی
6741316 مزایده اجاره یک باب مغازه استان کرمانشاه 1402/04/10 رجوع به آگهی
6646306 مزایده اجاره یک واحد اداری استان کرمانشاه، استان تهران 1402/03/21 رجوع به آگهی
6637307 مزایده رهن و اجاره یک واحد اداری استان کرمانشاه، استان تهران 1402/03/20 1402/03/23
6629738 مزایده رهن و اجاره یک واحد اداری استان کرمانشاه، استان تهران 1402/03/17 رجوع به آگهی
6615132 مزایده اجاره یک واحد اداری استان تهران 1402/03/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5