مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واحد تجاری 1401/03/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش واحد تجاری 1401/03/04 رجوع به آگهی
مزایده پارکینگ به مساحت 12/5 متر مربع و.. 1401/03/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک - واحدها با کاربری تجاری 1401/03/03 1401/03/17
مزایده 2 قطعه زمین با بنای احدانی و با کاربری مسکونی 1401/02/15 1401/02/14
مزایده فروش 2 قطعه زمین با بنای احداثی 1401/02/08 1401/02/14
مزایده زمین و مستحدثات با کاربری مسکونی 1401/02/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری - مسکونی 1401/01/20 1401/02/04
مزایده فروش 9 واحد تجاری 1401/01/20 1401/02/04
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری 1401/01/20 1401/02/04
مزایده فروش 6 واحد تجاری 1401/01/20 1401/02/04
مزایده فروش املاک - واحدها با کاربری تجاری 1401/01/18 1401/02/04
مزایده زمین تجاری مساحت عرصه : 256.89 1401/01/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین تجاری مسکونی 1401/01/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش واحد تجاری / نوع کاربری : تجاری 1401/01/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش واحد تجاری 1401/01/17 رجوع به آگهی
مزایده پارکینگ کاربری پارکینگ - واحد تجاری کاربری تجاری 1401/01/17 1401/02/18
مزایده فروش واحد تجاری و پارکینگ 1400/12/15 1400/12/21
مزایده فروش املاک 2 قطعه زمین با بنای احداثی و کاربری مسکونی 1400/12/15 1400/12/21
مزایده فروش واحد تجاری و پارکینگ 1400/12/15 1400/12/21
صفحه 1 از 12