کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7827125 مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت 1590/35 م م - دو واحد مسکونی با کاربری مسکونی استان مازندران 1403/01/25 1403/01/29
7822131 مزایده زمین کاربری مسکونی استان مازندران 1403/01/21 رجوع به آگهی
7822126 مزایده آپارتمان با کاربری : مسکونی استان مازندران 1403/01/21 رجوع به آگهی
7787881 مزایده فروش 2 قطعه زمین با کاربری مسکونی - مسکونی/تجاری/اداری استان مازندران 1402/12/27 1403/01/16
7787651 مزایده فروش یک قطعه زمین با بنای احداثی استان مازندران 1402/12/27 1403/01/16
7787648 مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی استان مازندران 1402/12/27 1403/01/16
7785054 مزایده زمین و مستحدثات / نوع کاربری : اداری تجاری مسکونی استان مازندران 1402/12/26 رجوع به آگهی
7785046 مزایده زمین با کاربری : مسکونی استان مازندران 1402/12/26 رجوع به آگهی
7747621 مزایده فروش قسمتی از یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت 1590.35 مترمربع استان مازندران 1402/12/14 1402/12/17
7745892 مزایده فروش قسمتی از یک قطعه زمین استان مازندران 1402/12/14 1402/12/17
7740971 مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی استان مازندران 1402/12/13 رجوع به آگهی
7721876 مزایده فروش اعیانی 11 واحد خانه با کاربری مسکونی شامل: - دو ردیف هر کدام به مساحت 79.6 مترمربع - به مساحت 83.8 مترمربع - و ... استان مازندران 1402/12/07 1402/12/10
7710186 مزایده فروش قسمتی از یک قطعه زمین کاربری مسکونی استان مازندران 1402/12/07 1402/12/10
7709951 مزایده فروش قسمتی از یک قطعه زمین کاربری مسکونی مساحت 1590.35 مترمربع استان مازندران 1402/12/07 1402/12/10
7708840 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 1590.53 مترمربع استان مازندران 1402/12/07 رجوع به آگهی
7708156 مزایده فروش قسمتی از یک قطعه زمین استان مازندران 1402/12/07 1402/12/10
7703887 مزایده آپارتمان های مسکونی استان مازندران 1402/12/05 رجوع به آگهی
7703602 مزایده فروش اعیانی 11 واحد خانه سازمانی استان مازندران 1402/12/05 1402/12/10
7696456 مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری مسکونی به مساحت 3460 مترمربع استان مازندران 1402/12/02 1402/12/03
7678638 مزایده فروش زمین مسکونی مساحت عرصه : 3460 مترمربع / مساحت اعیان : فاقد اعیانی استان مازندران 1402/11/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 18