مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده نوع مال: مغازه ـ نوع کاربری: تجاری 1400/10/13 رجوع به آگهی
مزایده آپارتمان با کاربری مسکونی 1400/10/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین به مساحت 1367.38 متر مربع 1400/10/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش 27 واحد آپارتمان - یک قطعه زمین انبارداری - 5 باب مغازه تجاری 1400/10/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین تجاری مسکونی 1400/09/20 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری تجاری مسکونی 1400/09/20 رجوع به آگهی
مزایده آپارتمان مسکونی 1400/09/20 رجوع به آگهی
مزایده آپارتمان با کاربری مسکونی 1400/09/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش آپارتمان مسکونی - به مساحت 77.28 متر مربع - به مساحت 75.25 متر مربع 1400/09/20 رجوع به آگهی
مزایده آپارتمان مسکونی 1400/09/20 رجوع به آگهی
مزایده آپارتمان با کاربری مسکونی 1400/09/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین تجاری - زمین مسکونی 1400/09/20 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری تجاری 1400/09/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری قطعات (فروش 12 قطعه زمین مسکونی تجاری ـ 36 قطعه آپارتمان ـ یک قطعه زمین مسکونی و یک قطعه زمین تجاری ـ و) 1400/09/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین با کاربری تجاری - فروش زمین با کاربری مسکونی 1400/08/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی و یک قطعه زمین تجاری 1400/08/10 1400/08/27
مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی و یک قطعه زمین تجاری 1400/08/10 1400/08/27
مزایده واحد تجاری 1400/08/08 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری تجاری 1400/08/08 1400/08/27
مزایده زمین مسکونی - مساحت عرصه ۳۷۷.۷۵ 1400/08/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7