مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 3 باب مغازه تجاری در شهرستان کاشمر به مساحت های 27/13 و 28/05 و 47/95 مترمربع 1398/11/20 رجوع به آگهی
فروش سه واحد مغازه تجاری 1398/11/19 رجوع به آگهی
فروش سه باب مغازه تجاری 1398/11/19 1398/11/30
فروش یک قطعه زمین مسکونی 1398/11/07 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین مسکونی-به مساحت 250 مترمربع 1398/11/06 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری - خدماتی ـ پلاک فرعی 14272 مفروز و مجزی شده از 2055 فرعی از 187 اص... 1398/10/01 رجوع به آگهی
فروش 7 باب مغازه تجاری مساحت 62/83 مترمربع، مساحت 28/93 مترمربع، مساحت 28/94 مترمربع و... 1398/09/19 1398/09/29
فروش زمین با کاربری تجاری مساحت عرصه 9556.21 1398/08/18 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری - خدماتی 1398/08/18 1398/08/28
فروش 8 قطعه زمین مسکونی 1398/04/15 1398/04/22
صفحه 1 از 7