کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8173245 مزایده چند قطعه زمین زراعی استان آذربایجان شرقی 1403/04/12 رجوع به آگهی
8103816 مزایده واگذاری اجاره حق بهره برداری از منافع تعداد شش باب مغازه با کاربری تجاری استان آذربایجان شرقی 1403/03/26 1403/04/09
8094730 مزایده واگذاری اجاره حق بهره برداری از منافع تعداد شش باب مغازه با کاربری تجاری استان آذربایجان شرقی 1403/03/23 1403/04/09
8082622 مزایده فروش نقدی تعداد 1 قطعه زمین با کاربری اداری استان آذربایجان شرقی 1403/03/21 1403/03/26
8073112 مزایده فروش نقدی زمین ها با کاربری مسکونی- جاری و اداری و تعداد 4 باب از واحدهای خدمات برج تجارت جهانی استان آذربایجان شرقی 1403/03/19 1403/03/26
8063190 مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی- واحد خدماتی - زمین اداری و تجاری استان آذربایجان غربی 1403/03/16 1403/03/26
7867527 مزایده ساختمان / نوع کاربری : خدماتی استان آذربایجان شرقی 1403/02/01 رجوع به آگهی
7867378 مزایده اجاره داری قطعه زمین با کاربری کارگاهی استان آذربایجان شرقی 1403/02/01 رجوع به آگهی
7867357 مزایده زمین مسکونی استان آذربایجان شرقی 1403/02/01 رجوع به آگهی
7867356 مزایده زمین / نوع کاربری : تجاری مسکونی استان آذربایجان شرقی 1403/02/01 رجوع به آگهی
7867352 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان آذربایجان شرقی 1403/02/01 رجوع به آگهی
7865659 مزایده واگذاری تعدادی از املاک کاربری تجاری - مسکونی - تجاری/ مسکونی - کارگاهی استان آذربایجان شرقی 1403/02/01 1403/02/22
7691396 مزایده واگذاری اموال اسقاطی (لوازم اداری و تحریر) استان آذربایجان شرقی 1402/12/01 رجوع به آگهی
7606841 مزایده زمین / نوع کاربری : تجاری استان آذربایجان شرقی 1402/11/11 رجوع به آگهی
7606838 مزایده ساختمان با کاربری : خدماتی استان آذربایجان شرقی 1402/11/11 رجوع به آگهی
7606831 مزایده زمین با کاربری : مسکونی استان آذربایجان شرقی 1402/11/11 رجوع به آگهی
7606828 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان آذربایجان شرقی 1402/11/11 رجوع به آگهی
7381344 مزایده اجاره تعداد یک قطعه زمین با کاربری کارگاهی استان آذربایجان شرقی 1402/09/07 رجوع به آگهی
7380596 مزایده واگذاری تعداد یک قطعه زمین با کاربری مسکونی استان آذربایجان شرقی 1402/09/07 1402/09/11
7370160 مزایده واگذاری تعدادی از املاک استان آذربایجان شرقی 1402/09/05 1402/09/07
صفحه 1 از 10