کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8011430 مزایده فروش تعداد 2 واحد آپارتمانی با کاربری مسکونی استان ایلام 1403/03/01 1403/03/13
8005786 مزایده فروش تعداد 2 واحد آپارتمانی با کاربری مسکونی استان ایلام 1403/02/31 1403/03/13
7990467 مزایده فروش 2 واحد آپارتمانی با کاربری مسکونی درشهر ایلام استان ایلام 1403/02/30 1403/03/13
7990456 مزایده فروش 2 واحد آپارتمانی با کاربری مسکونی درشهر ایلام استان ایلام 1403/02/30 1403/03/13
7879623 مزایده فروش تعداد 4 واحد آپارتمانی با کاربری مسکونی استان ایلام 1403/02/04 1403/02/13
7876799 مزایده آپارتمان ها با کاربری مسکونی استان ایلام 1403/02/03 رجوع به آگهی
7876123 مزایده فروش تعداد 4 واحد آپارتمانی با کاربری مسکونی استان ایلام 1403/02/03 1403/01/13
7598921 مزایده فروش یک دستگاه ساختمان و تعداد 4 قطعه زمین با کاربری تجاری و مسکونی استان ایلام 1402/11/09 1402/11/21
7594197 مزایده فروش یک دستگاه ساختمان و تعداد 4 قطعه زمین با کاربری تجاری و مسکونی استان ایلام 1402/11/08 1402/11/21
7592627 مزایده ساختمان / مساحت عرصه : 438.61 / مساحت اعیان : 905.09 - زمین / سطح کل زمین : 5402 - زمین / سطح کل زمین : 189.41 - زمین / نوع کاربری : تجاری / سطح کل زمین : 390.9 - زمین / نوع کاربری : تجاری / سط... استان ایلام 1402/11/08 رجوع به آگهی
7591350 مزایده فروش یک دستگاه ساختمان تجاری استان ایلام 1402/11/08 1402/11/21
7357421 مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری هتل 4 ستاره در قالب اجاره به شرط تملیک استان ایلام 1402/08/30 1402/09/08
7352869 مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری هتل 4 ستاره در قالب اجاره به شرط تملیک استان ایلام 1402/08/29 1402/09/08
7352202 مزایده اجاره یک قطعه زمین با کاربری هتل استان ایلام 1402/08/29 رجوع به آگهی
7169732 مزایده فروش یک دستگاه ساختمان و تعداد 15 قطعه زمین با کاربری تجاری و مسکونی استان ایلام 1402/07/18 1402/07/22
7167250 مزایده زمین با کاربری : تجاری - ساختمان با کاربری : تجاری - زمین استان ایلام 1402/07/17 رجوع به آگهی
7166847 مزایده فروش یک دستگاه ساختمان و تعداد 15 قطعه زمین با کاربری تجاری و مسکونی استان ایلام 1402/07/17 1402/07/22
7164474 مزایده فروش یک دستگاه ساختمان و تعداد 16 قطعه زمین با کاربری تجاری و مسکونی استان ایلام 1402/07/17 1402/07/22
7039544 مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری ورزشی مساحت 737.10 مترمربع استان ایلام 1402/06/21 1402/06/30
7038607 مزایده اجاره یک قطعه زمین با کاربری ورزشی استان ایلام 1402/06/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11