مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری دو قطعه زمین 1399/05/12 رجوع به آگهی
- پلاک ثبتی 27 فرعی مفورز و مجزی شده از 15 اصلی فرعی از 1 اصلی - مساحت 4687/25 مترمربع - کاربری ورز... 1399/05/12 1399/06/12
واگذاری 2 قطعه زمین با کاربری هتل 5 ستاره - تفریحی/توریستی/گردشگری 1399/05/09 1399/06/12
واگذاری یک قطعه زمین 1399/05/09 1399/06/12
واگذاری 2 قطعه زمین با کاربری هتل و تفریحی - توریستی و.. 1399/05/08 رجوع به آگهی
واگذاری یک قطعه زمین با کاربری ورزشی 1399/05/08 رجوع به آگهی
واگذاری اراضی (هتل 5 ستاره - تفریحی - توریستی - گردشگری) 1398/08/20 1398/09/04
واگذاری دو قطعه زمین در حریم شهر در قالب اجاره 1398/08/19 رجوع به آگهی
واگذاری دو قطعه زمین با کاربری هتل 5 ستاره و تفریحی - توریستی- گردشگری در حریم شهر 1398/08/19 1398/09/04
فروش تعداد 16 واحد سازمانی با کاربریهای مسکونی 1398/08/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10