کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8011411 مزایده فروش تعداد 3 باب واحد تجاری شامل: - مساحت همکف 68 مترمربع، نیم طبقه 22 مترمربع - همکف 28.86 مترمربع، نیم طبقه 9.22 مترمربع - همکف 28.86 مترمربع، نیم طبقه 9.22 مترمربع استان قزوین 1403/03/01 1403/03/04
8011181 مزایده یک قطعه زمین با کاربری گردشگری در اراضی حریم شهر مساحت 30000 مترمربع استان قزوین 1403/03/01 1403/03/05
8010954 مزایده فروش تعداد یک قطعه زمین با کاربری تجاری- خدماتی استان قزوین 1403/03/01 1403/03/05
8010935 مزایده فروش تعداد 3 باب واحد تجاری شامل: - مساحت همکف 68 مترمربع، نیم طبقه 22 مترمربع - همکف 28.86 مترمربع، نیم طبقه 9.22 مترمربع - همکف 28.86 مترمربع، نیم طبقه 9.22 مترمربع استان قزوین 1403/03/01 1403/03/04
8010903 مزایده تعداد یک قطعه زمین با کاربری تجاری- خدماتی استان قزوین 1403/03/01 1403/03/05
8010585 مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری آموزشی- مساحت 666 مترمربع استان قزوین 1403/03/01 1403/03/04
8010190 مزایده فروش تعداد 3 باب واحد تجاری استان قزوین 1403/03/01 1403/03/04
8009167 مزایده فراخوان فروش یک قطعه زمین با کاربری گردشگری آوج استان قزوین 1403/03/01 1403/03/05
8008553 مزایده فراخوان فروش یک قطعه زمین با کاربری آموزشی شهر مهرگان استان قزوین 1403/03/01 1403/03/05
8008552 مزایده فراخوان فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری - خدماتی شهر قزوین استان قزوین 1403/03/01 1403/03/05
8008406 مزایده فروش سه واحد تجاری شهر محمدیه استان قزوین 1403/03/01 1403/03/05
8008405 مزایده فروش سه واحد تجاری شهر محمدیه استان قزوین 1403/03/01 1403/03/05
8008404 مزایده فروش سه واحد تجاری شهر محمدیه استان قزوین 1403/03/01 1403/03/05
8008401 مزایده فروش 3 باب واحد تجاری مهرگان استان قزوین 1403/03/01 1403/03/05
8008400 مزایده فروش 3 باب واحد تجاری مهرگان استان قزوین 1403/03/01 1403/03/05
8008399 مزایده فروش 3 باب واحد تجاری مهرگان استان قزوین 1403/03/01 1403/03/05
8006258 مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری آموزشی استان قزوین 1403/02/31 1403/03/04
8006257 مزایده فروش تعداد یک قطعه زمین با کاربری تجاری خدماتی به مساحت 309.7 مترمربع استان قزوین 1403/02/31 1403/03/05
8005953 مزایده تعداد یک قطعه زمین با کاربری تجاری- خدماتی استان قزوین 1403/02/31 1403/03/05
8005947 مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری آموزشی استان قزوین 1403/02/31 1403/03/04
صفحه 1 از 24