مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده زمین / نوع کاربری : صنعتی / مساحت عرصه : 29998 1401/02/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری صنعتی 1401/02/05 1401/02/07
مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری صنعتی 1401/02/05 1401/02/07
مزایده مغازه با کاربری تجاری 1401/01/28 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری درمانی 1401/01/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش مغازه کاربری تجاری 1401/01/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 8 باب واحد تجاری 1401/01/28 1401/01/29
مزایده واگذاری به صورت اجاره به شرط تملیک یک قطعه زمین با کاربری درمانی به مساحت 4979/97 مترمربع 1401/01/28 1401/01/29
مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری درمانی 1401/01/27 1401/01/29
مزایده فروش تعداد 8 باب واحد تجاری 1401/01/27 1401/01/29
مزایده فروش تعداد 8 باب واحد تجاری 1400/12/18 1400/12/21
مزایده فروش ساختمان کاربری تجاری 1400/12/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 8 باب واحد تجاری 1400/12/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 8 باب واحد تجاری 1400/12/17 1400/12/21
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تفریحی گردشگری 1400/10/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تفریحی گردشگری 1400/10/15 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری تفریحی 1400/10/15 رجوع به آگهی
مزایده یک قطعه زمین با کاربری تفریحی گردشگری 1400/10/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری آموزشی 1400/10/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 8 باب واحد تجاری 1400/10/15 1400/10/18
صفحه 1 از 15