مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده زمین با کاربری درمانی 1400/12/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین کاربری آموزشی 1400/12/03 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری آموزشی 1400/12/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین کاربری توریستی 1400/12/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین با کاربری تجهیزات شهری با مساحت عرصه 1295 1400/12/03 رجوع به آگهی
مزایده - فروش زمین با کاربری درمانی به مساحت 2444/4 متر مربع - زمین با کاربری آزموشی 1400/11/30 1400/12/05
مزایده - فروش زمین با کاربری درمانی به مساحت 2444/4 متر مربع - زمین با کاربری آزموشی 1400/11/30 1400/12/05
مزایده واگذاری خانه های سازمانی 1400/11/27 1400/12/04
مزایده فروش آپارتمان با کاربری مسکونی 1400/11/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش ویلایی با کاربری مسکونی با مساحت عرصه 338/1 و اعیان 64 1400/11/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش ویلایی با کاربری مسکونی با مساحت عرصه 268/55 مترمربع و اعیان 64 و ... 1400/11/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش ویلایی مسکونی به مساحت عرصه 493/50 متر مربع و اعیانی 64 متر مربع 1400/11/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش آپارتمان مسکونی به مساحت 124/02 متر مربع 1400/11/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش ویلایی مسکونی به مساحت عرصه 481/75 متر مربع و اعیانی 64 متر مربع 1400/11/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش ویلایی مسکونی 1400/11/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش ویلایی مسکونی به مساحت عرصه 410 متر مربع و اعیانی 64 متر مربع 1400/11/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش ویلایی مسکونی به مساحت عرصه 563/75 متر مربع و اعیانی 64 متر مربع 1400/11/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش ویلایی مسکونی به مساحت عرصه 440/75 متر مربع و اعیانی 64 متر مربع 1400/11/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش ویلایی مسکونی به مساحت عرصه 505/50 متر مربع و اعیانی 64 متر مربع 1400/11/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش ویلایی مسکونی به مساحت عرصه 675/66 متر مربع و اعیانی 64 متر مربع 1400/11/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15