مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک دستگاه خودرو مشمول سن فرسودگی (اوراق) 1399/04/08 رجوع به آگهی
اصلاحیه واگذاری واحدهای ساخته شده و واگذاری زمین و واحدهای تجاری 1398/11/17 رجوع به آگهی
فروش اموال منقول غیرمصرفی اداره کل 1398/11/14 رجوع به آگهی
فروش زمین با کاربری آموزشی 1398/11/07 رجوع به آگهی
واگذاری واحدهای ساخته شده و واگذاری زمین و واحدهای تجاری در سطح شهرهای استان 1398/11/06 رجوع به آگهی
اصلاحیه واحدهای تجاری ساخته شده 1398/09/30 رجوع به آگهی
فروش واحد تجاری 1398/09/23 رجوع به آگهی
واحد تجاری با مساحت اعیان 20/37 مترمربع 1398/09/23 رجوع به آگهی
فروش واحد تجاری با کاربری تجاری 1398/09/23 رجوع به آگهی
واحد تجاری - مساحت اعیان 26/32 1398/09/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 13