کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8180458 مزایده یک واحد تجاری و یک واحد مسکونی استان یزد 1403/04/13 رجوع به آگهی
8168573 مزایده فروش نقدی و نقدی- اقساطی واحدهای تجاری و مسکونی استان یزد 1403/04/11 رجوع به آگهی
8099896 مزایده چند قطعه باکاربری تجاری و کارگاهی و مسکونی به صورت نقد-چند قطعه با کاربری انبار وکارگاهی به صورت اجا استان یزد 1403/03/24 1403/04/02
8099447 مزایده زمین مسکونی استان یزد 1403/03/24 1403/04/02
8099439 مزایده زمین کاربری مال : ورزشی مساحت عرصه مال : 1097/73 استان یزد 1403/03/24 1403/04/02
8099435 مزایده چند قطعه باکاربری تجاری و کارگاهی و مسکونی به صورت نقد-چند قطعه با کاربری انبار وکارگاهی به صورت اجا استان یزد 1403/03/24 1403/04/02
8099429 مزایده چند قطعه باکاربری تجاری و کارگاهی و مسکونی به صورت نقد-چند قطعه با کاربری انبار وکارگاهی /نوع مال : زمین کاربری مال : بهداشتی درمانی استان یزد 1403/03/24 1403/04/02
8099425 مزایده چند قطعه باکاربری تجاری و کارگاهی و مسکونی به صورت نقد-چند قطعه با کاربری انبار وکارگاهی به صورت اجا استان یزد 1403/03/24 1403/04/02
8099422 مزایده چند قطعه باکاربری تجاری و کارگاهی و مسکونی به صورت نقد-چند قطعه با کاربری انبار وکارگاهی به صورت اجاره/نوع مال : زمین کاربری مال : مسکونی مساحت عرصه مال : 126 استان یزد 1403/03/24 1403/04/02
8099420 مزایده چند قطعه باکاربری تجاری و کارگاهی و مسکونی به صورت نقد-چند قطعه با کاربری انبار وکارگاهی به صورت اجا استان یزد 1403/03/24 1403/04/02
8099416 مزایده زمین تجاری استان یزد 1403/03/24 1403/04/02
8099387 مزایده چند قطعه باکاربری تجاری و کارگاهی و مسکونی به صورت نقد-چند قطعه با کاربری انبار وکارگاهی به صورت اجا استان یزد 1403/03/24 1403/04/02
8099385 مزایده چند قطعه باکاربری تجاری و کارگاهی و مسکونی به صورت نقد-چند قطعه با کاربری انبار وکارگاهی به صورت اجا استان یزد 1403/03/24 1403/04/02
8099384 مزایده چند قطعه باکاربری تجاری و کارگاهی و مسکونی به صورت نقد-چند قطعه با کاربری انبار وکارگاهی به صورت اجا استان یزد 1403/03/24 1403/04/02
8099383 مزایده چند قطعه باکاربری تجاری و کارگاهی و مسکونی به صورت نقد-چند قطعه با کاربری انبار وکارگاهی به صورت اجا استان یزد 1403/03/24 1403/04/02
8099382 مزایده چند قطعه باکاربری تجاری و کارگاهی و مسکونی به صورت نقد-چند قطعه با کاربری انبار وکارگاهی به صورت اجا استان یزد 1403/03/24 1403/04/02
8099379 مزایده چند قطعه باکاربری تجاری و کارگاهی و مسکونی به صورت نقد-چند قطعه با کاربری انبار وکارگاهی به صورت اجا استان یزد 1403/03/24 1403/04/02
8095325 مزایده واگذاری قطعات در 15 ردیف شامل (با کاربری ورزشی - آموزشی - درمانی - کارگاهی - تجاری (نمایشگاهی) - گلخانه صنعتی - انبار - تجاری - مسکونی): - با کاربری ورزشی به مساحت 1097.73 مترمربع - کاربری آمو... استان یزد 1403/03/23 1403/04/02
8078324 مزایده واگذاری قطعات با کاربری ورزشی - آموزشی - درمانی - کارگاهی - تجاری (نمایشگاهی) - گلخانه صنعتی - انبار - تجاری - مسکونی استان یزد 1403/03/20 1403/04/02
7785859 مزایده زون کشاورزی و پارکینگ وسایل نقلیه و چاه آب کشاورزی به صورت اجاره استان یزد 1402/12/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9