مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده باکاربری پارکینگ و کارگاهی و صنعتی بازسازی ونوسازی واگن 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری صنعتی - یک قطعه زمین با کاربری پارکینگ 1401/02/26 1401/03/07
مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری صنعتی - یک قطعه زمین با کاربری پارکینگ 1401/02/25 1401/03/07
مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری صنعتی (بازسازی و نوسازی واگن) ، یک قطعه زمین با کاربری کارگاهی، یک قطعه زمین با کاربری پارکینگ 1401/02/21 1401/03/07
مزایده فروش ساختمان مسکونی 1400/11/09 رجوع به آگهی
مزایده نوع مال: زمین ـ نوع کاربری: تجهیزات شهری / تجاری / ورزشی ـ 1400/10/25 رجوع به آگهی
مزایده کشت گلخانه و تجاری و خدماتی و کارگاهی و دامداری و به صورت اجاره 1400/10/25 1400/11/12
مزایده - یک قطعه زمین با کاربری آموزشگاه تعلیم رانندگی 1400/10/22 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک قطعه زمین با کاربری آموزشگاه تعلیم رانندگی و یک قطعه زمین با کاربری انبار و یک قطعه زمین با کاربری دامداری- یک قطعه زمین با کاربری صنایع کشاورزی 1400/10/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به صورت اجاره: یک قطعه زمین با کاربری آموزشگاه تعلیم رانندگی و یک قطعه زمین با کاربری انبار و یک قطعه زمین با کاربری دامداری 1400/10/19 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری مسکونی 1400/09/22 رجوع به آگهی
مزایده زمین - زمین کاربری ورزشی - زمین کاربری آموزشی - زمین کاربری تفریحی 1400/09/11 1400/09/30
مزایده واگذاری دو قطعه زمین با کاربری درمانی و یک قطعه زمین با کاربری آموزشی (مهد کودک ) و یک قطعه زمین با کاربری ورزشی و یک قطعه با کاربری هتل و یک قطعه با کاربری تفریحی گردشگری 1400/09/11 رجوع به آگهی
مزایده یک قطعه زمین با کاربری درمانی 1400/09/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری درمانی و یک قطعه زمین با کاربری آموزشی (مهد کودک ) (کاربری: درمانی ـ آموزشی (مهد کودک) ـ ورزشی ـ هتل ـ تفریحی گردشگری) 1400/09/07 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری مسکونی عرصه 155 1400/09/01 1400/09/30
مزایده واگذاری یک قطعه زمین مسکونی 1400/08/23 رجوع به آگهی
مزایده کشت گلخانه و تجاری و خدماتی و کارگاهی و دامداری و به صورت اجاره 1400/07/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین کاربری تجاری- زمین کاربری انباری 1400/07/06 1400/07/27
مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری کشت گلخانه 1400/07/04 1400/07/17
صفحه 1 از 6