مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری ، یک قطعه زمین با کاربری خدمات باغداری 1400/12/24 1401/01/18
مزایده ساختمان 1400/12/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری خدمات باغداری 1400/12/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری ، یک قطعه زمین با کاربری خدمات باغداری 1400/12/24 1401/01/18
مزایده واگذاری یک قطعه ساختمان با کاربری مختلط مسکونی - تجاری 1400/12/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه ساختمان با کاربری مختلط مسکونی - تجاری 1400/12/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش آهن فرسوده 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری ۳ قطعه زمین با کاربری تجاری 1400/11/17 رجوع به آگهی
مزایده زمین تجاری 1400/11/16 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری تجاری 1400/11/14 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری زمین با کاربری آموزشی - خدماتی و رفاهی و همچنین سه قطعه زمین با کاربری آموزشی 1400/07/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین با کاربری تجاری 1400/07/20 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری تجاری 1400/07/19 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری زمین با کاربری آموزشی - خدماتی - رفاهی 1400/07/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین با کاربری تجاری 1400/07/18 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری تجاری 1400/07/18 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری زمین با کاربری آموزشی - خدماتی و رفاهی 1400/07/18 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری 18 قطعه زمین با کاربری مسکونی و 6 قطعه زمین با کاربری تجاری 1400/04/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری 18 قطعه زمین با کاربری مسکونی و 6 قطعه زمین با کاربری تجاری 1400/04/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین با کاربری تجاری - زمین با کاربری مسکونی 1400/04/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6