کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7871714 مزایده زمین با کاربری : تجاری استان خراسان شمالی 1403/02/02 رجوع به آگهی
7866316 مزایده واگذاری زمین با کاربری تجاری استان خراسان شمالی 1403/02/01 1403/02/06
7726560 مزایده واگذاری 12 قطعه زمین با کاربری تجاری و 8 قطعه نیز با کاربری تجاری استان خراسان شمالی 1402/12/08 1402/12/10
7723400 مزایده واگذاری 12 قطعه زمین با کاربری تجاری استان خراسان شمالی 1402/12/08 1402/12/10
7722613 مزایده زمین کاربری تجاری استان خراسان شمالی 1402/12/08 رجوع به آگهی
7694718 مزایده واگذاری پلاک ثبتی زمین با کاربری ورزشی استان خراسان شمالی 1402/12/02 رجوع به آگهی
7692114 مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری ورزشی استان خراسان شمالی 1402/12/01 1402/12/03
7688054 مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری ورزشی استان خراسان شمالی 1402/11/30 1402/12/03
7617369 مزایده واگذاری سه قطعه زمین با کاربری مسکونی استان خراسان شمالی 1402/11/14 1402/11/18
7612543 مزایده زمین کاربری مسکونی استان خراسان شمالی 1402/11/12 رجوع به آگهی
7610870 مزایده واگذاری سه قطعه زمین با کاربری مسکونی استان خراسان شمالی 1402/11/11 1402/11/18
7538691 مزایده زمین با کاربری حمل و نقل استان خراسان شمالی 1402/10/23 رجوع به آگهی
7537733 مزایده واگذاری منافع یک قطعه زمین با کاربری حمل و نقل (جهت احداث پارکینگ) استان خراسان شمالی 1402/10/23 1402/10/23
7531419 مزایده واگذاری منافع یک قطعه زمین با کاربری حمل و نقل (جهت احداث پارکینگ) بصورت اجاره موقت استان خراسان شمالی 1402/10/20 1402/10/23
7489020 مزایده واگذاری زمین با کاربری تجاری استان خراسان شمالی 1402/10/10 1402/10/12
7487251 مزایده واگذاری زمین / نوع کاربری : تجاری استان خراسان شمالی 1402/10/10 رجوع به آگهی
7484357 مزایده واگذاری زمین با کاربری تجاری استان خراسان شمالی 1402/10/09 1402/10/12
7064327 مزایده زمین کاربری تجاری استان خراسان شمالی 1402/06/29 رجوع به آگهی
7058853 مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری تجاری استان خراسان شمالی 1402/06/28 1402/06/30
7055225 مزایده یک قطعه زمین با کاربری تجاری به مساحت 307.55 مترمربع استان خراسان شمالی 1402/06/27 1402/06/30
صفحه 1 از 11