مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به شماره 10049 فرعی از 86 اصلی 1399/05/20 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین 1399/05/19 رجوع به آگهی
فروش واحدهای تجاری، خدماتی و مسکونی پروژه های مشارکتی 1399/03/11 رجوع به آگهی
فروش ساختمان با کاربری مسکونی - آپارتمان با کاربری مسکونی 1399/03/10 رجوع به آگهی
فروش آپارتمان با کاربری خدماتی - واحد تجاری با کاربری تجاری 1399/03/10 رجوع به آگهی
آپارتمان خدماتی با اعیان 37.13 -واحد تجاری با اعیان 19.59 -واحد تجاری با اعیان 19.82 و ...... 1399/03/10 رجوع به آگهی
فروش آپارتمان با کاربری خدماتی - واحد تجاری با کاربری تجاری 1399/03/10 رجوع به آگهی
فروش واحد تجاری با کاربری تجاری - آپارتمان با کاربری خدماتی - آپارتمان با کاربری تجاری 1399/03/10 رجوع به آگهی
واحد تجاری با اعیان 46.95 -واحد تجاری با اعیان 44.83 -واحد تجاری با اعیان 32.42 مترمربع و ....... 1399/03/10 رجوع به آگهی
فروش واحد تجاری با کاربری تجاری 1399/03/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11