کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8082963 مزایده واگذاری 4 عنوان مزایده آپارتمان املاک استان اردبیل 1403/03/21 1403/03/30
8066931 مزایده فروش دو قطعه زمین با کاربری های کارگاهی و گردشگری استان اردبیل 1403/03/17 رجوع به آگهی
8062807 مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری توریستی و گردشگری و نیز یک قطعه زمین با کاربری کارگاهی استان اردبیل 1403/03/16 رجوع به آگهی
8060260 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری کارگاهی استان اردبیل 1403/03/16 1403/03/17
8056848 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری توریستی و گردشگری در شهرستان پارس آباد به صورت نقد و اقساط استان اردبیل 1403/03/13 1403/03/17
7800244 مزایده زمین کاربری بهداشتی درمانی استان اردبیل 1403/01/11 رجوع به آگهی
7785545 مزایده واگذاری زمین های مسکونی استان اردبیل 1402/12/26 رجوع به آگهی
7762885 مزایده زمین / نوع کاربری : آموزشی / سطح کل زمین : 1253.12 استان اردبیل 1402/12/19 رجوع به آگهی
7762882 مزایده واگذاری زمین ها / نوع کاربری : مسکونی استان اردبیل 1402/12/19 رجوع به آگهی
7762880 مزایده واگذ اری زمین / نوع کاربری : بهداشتی درمانی / سطح کل زمین : 7010.4 مترمربع استان اردبیل 1402/12/19 رجوع به آگهی
7762033 مزایده فروش 17 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان اردبیل 1402/12/19 رجوع به آگهی
7760607 مزایده فروش 17 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان اردبیل 1402/12/17 رجوع به آگهی
7597879 مزایده فروش 27 قطعه زمین نوبت دوم با کاربری های مسکونی و تجاری استان اردبیل 1402/11/09 رجوع به آگهی
7593445 مزایده فروش 27 قطعه زمین با کاربری های مسکونی و تجاری استان اردبیل 1402/11/08 رجوع به آگهی
7587609 مزایده واگذاری 27 ردیف ملک شامل: - زمین / نوع کاربری : تجاری / سطح کل زمین : 4834.57 مترمربع - زمین / نوع کاربری : تجاری / سطح کل زمین : 250.42 مترمربع - زمین / سطح کل زمین : 281.9مترمربع - و ..... استان اردبیل 1402/11/07 رجوع به آگهی
7572772 مزایده فروش 16 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان اردبیل 1402/11/02 رجوع به آگهی
7572478 مزایده واحد تجاری / نوع کاربری : خدماتی - واحد تجاری / نوع کاربری : تجاری - ساختمان/ نوع کاربری : تجاری و ... استان اردبیل 1402/11/02 رجوع به آگهی
7568138 مزایده فروش 16 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان اردبیل 1402/11/01 رجوع به آگهی
7567871 مزایده زمین با کاربری : مسکونی - زمین استان اردبیل 1402/11/01 رجوع به آگهی
7564959 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری توریستی و گردشگری استان اردبیل 1402/10/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 13