کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8135749 مزایده تعدادی اراضی با کاربری تجاری در شهرهای نهبندان -زمین تجاری استان خراسان جنوبی 1403/04/03 1403/04/16
8135748 مزایده تعدادی اراضی با کاربری تجاری در شهرهای نهبندان ، درمیان به صورت نقدی استان خراسان جنوبی 1403/04/03 1403/04/16
8135747 مزایده تعدادی اراضی با کاربری تجاری در شهرهای نهبندان ، درمیان به صورت نقدی استان خراسان جنوبی 1403/04/03 1403/04/16
8135745 مزایده تعدادی اراضی با کاربری تجاری در شهرهای نهبندان ، درمیان به صورت نقدی استان خراسان جنوبی 1403/04/03 1403/04/16
8135744 مزایده تعدادی اراضی با کاربری تجاری در شهرهای نهبندان ، درمیان به صورت نقدی استان خراسان جنوبی 1403/04/03 1403/04/16
8135743 مزایده تعدادی اراضی با کاربری تجاری در شهرهای نهبندان -زمین تجاری استان خراسان جنوبی 1403/04/03 1403/04/16
8135742 مزایده تعدادی اراضی با کاربری تجاری در شهرهای نهبندان ، درمیان به صورت نقدی استان خراسان جنوبی 1403/04/03 1403/04/16
8135741 مزایده تعدادی اراضی با کاربری تجاری در شهرهای نهبندان ، درمیان به صورت نقدی استان خراسان جنوبی 1403/04/03 1403/04/16
8135738 مزایده تعدادی اراضی با کاربری تجاری در شهرهای نهبندان ، درمیان به صورت نقدی استان خراسان جنوبی 1403/04/03 1403/04/16
8135737 مزایده تعدادی اراضی با کاربری تجاری در شهرهای نهبندان ، درمیان به صورت نقدی استان خراسان جنوبی 1403/04/03 1403/04/16
8135736 مزایده تعدادی اراضی با کاربری تجاری در شهرهای نهبندان ، درمیان به صورت نقدی استان خراسان جنوبی 1403/04/03 1403/04/16
8135735 مزایده تعدادی اراضی با کاربری تجاری در شهرهای نهبندان ، درمیان به صورت نقدی استان خراسان جنوبی 1403/04/03 1403/04/16
8135733 مزایده تعدادی اراضی با کاربری تجاری در شهرهای نهبندان ، درمیان به صورت نقدی استان خراسان جنوبی 1403/04/03 1403/04/16
8135731 مزایده تعدادی اراضی با کاربری تجاری در شهرهای نهبندان ، درمیان به صورت نقدی استان خراسان جنوبی 1403/04/03 1403/04/16
8135730 مزایده تعدادی اراضی با کاربری تجاری در شهرهای نهبندان -زمین تجاری استان خراسان جنوبی 1403/04/03 1403/04/16
8135729 مزایده تعدادی اراضی با کاربری تجاری در شهرهای نهبندان ، درمیان به صورت نقدی استان خراسان جنوبی 1403/04/03 1403/04/16
8135728 مزایده تعدادی اراضی با کاربری تجاری در شهرهای نهبندان ، درمیان به صورت نقدی استان خراسان جنوبی 1403/04/03 1403/04/16
8135727 مزایده تعدادی اراضی با کاربری تجاری در شهرهای نهبندان ، درمیان به صورت نقدی استان خراسان جنوبی 1403/04/03 1403/04/16
8135726 مزایده تعدادی اراضی با کاربری تجاری در شهرهای نهبندان ، درمیان به صورت نقدی استان خراسان جنوبی 1403/04/03 1403/04/16
8135724 مزایده تعدادی اراضی با کاربری تجاری در شهرهای نهبندان -زمین تجاری استان خراسان جنوبی 1403/04/03 1403/04/16
صفحه 1 از 11