مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری شش قطعه زمین با کاربری ورزشی آموزشی و درمانی 1401/03/02 1401/03/16
مزایده فروش زمین / نوع کاربری : آموزشی - زمین / نوع کاربری : خدماتی - زمین / نوع کاربری : ورزشی و .... 1401/03/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی اراضی با کاربری تجاری و تعدادی اراضی تجاری و مسکونی 1401/01/30 1401/02/09
مزایده زمین مسکونی / تجاری 1401/01/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری تاسیسات زیربنایی 1401/01/24 1401/01/27
مزایده یک قطعه زمین با کاربری تاسیسات زیربنایی در خارج از حریم شهر 1401/01/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری تفریحی گردشگری 1400/12/19 1400/12/24
مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری تفریحی گردشگری 1400/12/17 1400/12/24
مزایده زمین با کاربری تفریحی 1400/12/16 رجوع به آگهی
مزایده زمین کاربری توریستی - زمین کاربری تفریحی 1400/12/05 1400/12/21
مزایده واگذاری دو قطعه زمین با کاربری تفریحی و گردشگری 1400/12/04 1400/12/11
مزایده زمین با کاربری تجاری 1400/11/25 رجوع به آگهی
مزایده اراضی تجاری در شهرها 1400/11/24 1400/11/30
مزایده زمین تجاری 1400/11/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری گردشگری 1400/10/12 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری تجاری 1400/09/15 رجوع به آگهی
مزایده اراضی تجاری و صنعتی 1400/09/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری آموزشی 1400/09/07 1400/09/16
مزایده فروش تعدادی اراضی با کاربری مسکونی 1400/06/25 1400/07/07
مزایده - زمین های مسکونی 1400/06/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7