مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره ششدانگ عرصه و اعیان ۳ باب مغازه تجاری 1399/07/06 رجوع به آگهی
واگذاری ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه و یک باب اداری 1399/07/06 رجوع به آگهی
واگذاری ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه و یک واحد آپارتمان مسکونی 1399/07/06 رجوع به آگهی
واگذاری ششدانگ عرصه و اعیان ۳ باب مغازه ویک باب زیر زمین تجاری 1399/07/06 رجوع به آگهی
واگذاری ششدانگ عرصه و اعیان 20 رقبه - مغازه - واحد اداری - انباری تجاری - دفتر اداری - یک قطعه زمین 1399/05/28 رجوع به آگهی
واگذاری ششدانگ عرصه و اعیان سرقفلی یک باب مغازه و یک باب سالن 1399/05/26 رجوع به آگهی
واگذاری ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه و یک باب سالن، یک قطعه باغ و یک باب آپارتمان مسکونی 1399/05/26 رجوع به آگهی
واگذاری ششدانگ عرصه و اعیان سرقفلی یک باب مغازه و یک باب سالن 1399/04/21 رجوع به آگهی
واگذاری ششدانگ عرصه و اعیان یک باب سالن تجاری (کارگاه) به مساحت 108 مترمربع به انضمام 6/50 مترمربع ا... 1399/04/21 رجوع به آگهی
واگذاری ششدانگ عرصه و اعیان 16 باب با کاربری مغازه - اداری - سالن آشپزخانه صنعتی - انبار و ... 1399/03/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10