مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 23/80 مترمربع 1401/02/26 1401/03/07
مزایده واگذاری ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 60/12 مترمربع 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ یک باب مغازه 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ یک واحد آپارتمان 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 00/13 مترمربع 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده اجاره ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه تجاری - اجاره ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان 1401/02/24 1401/03/07
مزایده واگذاری رقبات موقوفات: 1) اجاره به مدت یکسال ششدانگ عرصه و اعیان یک باب آپارتمان مسکونی به مساحت 149/88 مترمربع به انضمام پارکینگ و انباری ـ 2) اجاره بمدت یکسال ششدانگ عرصه و اعیان یک باب آپا... 1400/12/24 1401/01/16
مزایده - واگذاری به اجاره به مدت یک سال ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه به مساحت ۵۷/۶۵ مترمربع - واگذاری به اجاره به مدت یکسال ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه به مساحت ۱۲/۴۰ مترمربع - واگذاری به اجا... 1400/11/27 رجوع به آگهی
مزایده اجاره رقبات موقوفات 1400/09/16 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به اجاره به مدت یک سال شش دانگ عرصه و اعیان یک سالن (مجتمع میوه و تره بار فروشی به مساحت ۵۰۰ مترمربع) - واگذاری به اجاره به مدت یک سال شش دانگ عرصه و اعیان یک باب سالن به مساحت ۲۵۰ مترم... 1400/08/24 رجوع به آگهی
مزایده اجاره ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه(بدون حق سرقفلی ) به مساحت ۳۲ متر مربع 1400/08/13 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک باب مغازه به مساحت 18.36 مترمربع 1400/08/13 رجوع به آگهی
مزایده یک باب مغازه بدون حق سرقفلی به مساحت 34.62 مترمربع 1400/08/13 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه به مساحت ۱۷.۳۳ متر مربع 1400/08/13 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه(بدون حق سرقفلی ) به مساحت ۳۴.۴۴ متر مربع 1400/08/13 رجوع به آگهی
مزایده اجاره ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه(بدون حق سرقفلی ) به مساحت 28.75 متر مربع 1400/08/13 رجوع به آگهی
مزایده اجاره به مدت یک سال یک باب مغازه به مساحت 11.75 متر مربع 1400/08/13 1400/08/17
مزایده اجاره یک باب مغازه 1400/08/13 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بمدت یکسال ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه تجاری 1400/08/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری باجاره به مدت یکسال ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه تجاری 1400/07/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10