مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ضایعات آهن و استیل و آلومینیوم 1399/05/23 1399/05/28
- فروش ضایعات آهن و استیل 1399/04/30 رجوع به آگهی
اجاره پارکینگ عمومی 1399/04/10 رجوع به آگهی
پارکینگ مراجعین 1399/04/10 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره پارکینگ عمومی مراجعین بیمارستان 1399/04/03 1399/04/03
اجاره پارکینگ مراجعین بیمارستان 1399/04/03 رجوع به آگهی
اجاره پارکینگ عمومی مراجعین و بوفه داخل بیمارستان 1399/04/01 رجوع به آگهی
پارکینگ مراجعین بیمارستان 1399/04/01 رجوع به آگهی
اجاره بوفه 1399/04/01 رجوع به آگهی
اجاره پارکینگ عمومی مراجعین و بوفه 1399/03/06 1399/03/13
صفحه 1 از 5