کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7929266 مزایده اجاره فضای مازاد جهت پارکینگ استان تهران 1403/02/18 1403/02/29
7409384 مزایده اجاره ملک تجاری استان تهران 1402/09/15 رجوع به آگهی
7409381 مزایده اجاره کلاس پیش دبستانی استان تهران 1402/09/15 رجوع به آگهی
7409269 مزایده تجدید مزایده اجاره ملک تجاری 22 متری استان تهران 1402/09/15 رجوع به آگهی
7409266 مزایده اجاره کلاس پیش دبستانی استان تهران 1402/09/15 1402/09/28
7409265 مزایده اجاره فضای فروشگاهی 380متر مربعی جنب دبستان استان تهران 1402/09/15 رجوع به آگهی
7409264 مزایده اجاره 5باب کلاس مدرسه استان تهران 1402/09/15 رجوع به آگهی
7409261 مزایده اجاره ملک تجاری استان تهران 1402/09/15 رجوع به آگهی
7409260 مزایده اجاره ملک تجاری 22 متری استان تهران 1402/09/15 رجوع به آگهی
7409259 مزایده اجاره ملک تجاری 22 متری استان تهران 1402/09/15 رجوع به آگهی
7409258 مزایده اجاره کلاس پیش دبستانی استان تهران 1402/09/15 رجوع به آگهی
7409257 مزایده اجاره کلاس پیش دبستانی استان تهران 1402/09/15 رجوع به آگهی
7409254 مزایده اجاره کلاس پیش دبستانی استان تهران 1402/09/15 رجوع به آگهی
7409253 مزایده اجاره ملک تجاری 22 متری استان تهران 1402/09/15 رجوع به آگهی
7409250 مزایده تجدید مزایده اجاره ملک تجاری 22 متری استان تهران 1402/09/15 رجوع به آگهی
7409249 مزایده اجاره ملک تجاری 22 متری استان تهران 1402/09/15 رجوع به آگهی
7409146 مزایده اجاره ملک تجاری استان تهران 1402/09/15 رجوع به آگهی
7404959 مزایده واگذاری برخی از فضاهای موجود آموزشی-اداری- تجاری خود به صورت اجاره استان تهران 1402/09/14 رجوع به آگهی
7277236 مزایده اجاره 5 باب کلاس مدرسه استان تهران 1402/08/16 رجوع به آگهی
7240938 مزایده اجاره کلاس پیش دبستانی استان تهران 1402/08/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6