کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6767760 مزایده فروش یک دستگاه کارخانه آسفالت مارینی 120 تنی استان تهران 1402/04/17 1402/05/07
5836306 مزایده فروش یک دستگاه کارخانه آسفالت مارینی 120 تنی خارج از رده استان تهران 1401/07/30 1401/08/04
5773146 مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات خارج از رده استان تهران 1401/07/18 1401/08/04
5769530 مزایده فروش یک دستگاه کارخانه آسفالت مارینی 120 تنی استان تهران 1401/07/18 1401/08/04
5602591 مزایده تهاتر آهن آلات ضایعاتی استان تهران 1401/05/30 رجوع به آگهی
5563097 مزایده فروش آهن آلات استان تهران 1401/05/18 1401/05/26
3301935 مزایده فروش تراشه آسفالت استان تهران 1399/07/27 رجوع به آگهی
3176326 مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی استان تهران 1399/06/18 رجوع به آگهی
3150395 مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی استان تهران 1399/06/05 1399/06/12
2915234 مزایده تراشه آسفالت استان تهران 1399/04/09 رجوع به آگهی
2891445 مزایده فروش مقادیری ضایعات و آهن آلات و به ازای ان قیر مورد نیاز خود جهت تولید اسفالت استان تهران 1399/03/31 رجوع به آگهی
1740048 مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات استان تهران 1397/10/25 رجوع به آگهی
1536293 مزایده فروش تعداد 72 دستگاه از ماشین آلات و تجهیزات مازاد استان تهران 1397/06/31 رجوع به آگهی
1405903 مزایده فروش مقادیری از آهن آلات و اموال اداری و لوازم برقی و لوازم صنعتی و غیره مازاد خود استان تهران 1397/03/21 1397/03/27
1402376 مزایده فروش مقادیری از آهن آلات، اموال اداری، لوازم برقی، لوازم صنعتی، و غیره مازاد خود استان تهران 1397/03/19 1397/03/27
1397319 مزایده فروش مقادیری از آهن آلات، اموال اداری، لوازم برقی، لوازم صنعتی، و غیره مازاد خود استان تهران 1397/03/12 1397/03/27
1361441 مزایده فروش مقدیری از آهن آلات، اموال اداری، لوازم برقی، لوازم صنعتی و غیره مازاد استان تهران 1397/02/15 1397/02/18
1355394 مزایده فروش مقادیری از آهن آلات، اموال اداری، لوازم برقی، لوازم صنعتی و غیره مازاد استان تهران 1397/02/08 رجوع به آگهی
933834 مزایده فروش مقادیری از آهن آلات ضایعاتی استان تهران 1395/04/26 1395/05/02
921305 مزایده فروش مقادیری از آهن آلات ضایعاتی - لاستیک های فرسوده و روغن سوخته استان تهران 1395/03/29 1395/04/06
صفحه 1 از 4