مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری راه اندازی پنج شنبه بازار 1401/04/08 1401/04/18
مزایده واگذاری راه اندازی پنج شنبه بازار 1401/04/01 1401/04/18
مزایده برون سپاری تعدادی از اماکن ورزشی 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده برون سپاری تعدادی از اماکن ورزشی 1400/12/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش شش دستگاه خودرو سواری مستهلک 1400/12/10 1400/12/18
مزایده فروش شش دستگاه خودرو سواری مستهلک 1400/12/09 1400/12/18
مزایده برون سپاری تعدادی از اماکن ورزشی 1400/12/03 رجوع به آگهی
مزایده برون سپاری اماکن ورزشی 1400/12/03 1400/12/19
مزایده فروش شش دستگاه خودرو سواری مستهلک 1400/12/01 1400/12/18
مزایده واگذاری گلخانه به صورت اجاره مساحت ملک 360 مترمربع 1400/07/06 1400/07/08
مزایده واگذاری گلخانه 1400/06/30 1400/07/08
مزایده واگذاری تفکیک و جمع آوری پسماند خشک 1400/06/27 1400/06/29
مزایده واگذاری تفکیک و جمع آوری پسماند خشک 1400/06/20 1400/06/29
مزایده واگذاری گلخانه 1400/06/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری گلخانه 1400/06/13 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری گلخانه بصورت اجاره جهت فروش گل و گیاه 1400/06/06 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تفکیک و جمع آوری پسماند خشک 1400/05/05 1400/05/11
مزایده واگذاری گلخانه جهت فروش گل و گیاه 1400/05/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری گلخانه 1400/04/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری گلخانه 1400/04/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8