مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
گوساله نر شیرخوار و قطع شیرنژاد هلشتان و دو رگ - گاو غیر آبستن کشتارگاهی 1399/06/13 رجوع به آگهی
فروش دام - گوساله نر شیرخوار و قطع شیر نژاد هلشتاین - جوانه نر نژاد هلشتاین 1399/06/15 1399/06/24
فروش گوساله نر شیرخوار و قطع شیر نژاد هلشتاین - گاو غیر آبستن کشتارگاهی 1399/04/30 رجوع به آگهی
فروش دام 1399/03/26 رجوع به آگهی
فروش گوساله نر شیرخوار و قطع شیر نژاد هلشتاین- تلیسه غیر آبستن کشتارگاهی و تلیسه فری مارتین- گاو غیر... 1399/02/31 رجوع به آگهی
فروش دام 1399/01/24 رجوع به آگهی
فروش گوساله نر شیرخوار و قطع شیر نژاد هلشتاین و دو رگ - گاو غیر آبستن کشتارگاهی - تلیسه فری مارتین... 1398/12/01 1398/12/11
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت حدود 28 هکتار چهت ایجاد واحد گاومیش 1398/11/23 رجوع به آگهی
فروش گوساله نر شیرخوار و قطع شیر نژاد هلشتاین - کود دامی 1398/11/16 رجوع به آگهی
فروش دام - گوساله نر شیر خوار و قطع شیر نژاد هلشتاین - کود دامی 1398/10/22 1398/11/02
صفحه 1 از 7