کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7789287 مزایده اجاره زمین زراعی محدوده تصفیه خانه استان کرمانشاه 1402/12/27 رجوع به آگهی
7788320 مزایده اجاره اراضی قابل گشت تصفیه خانه فاضلاب استان کرمانشاه 1402/12/27 رجوع به آگهی
7786566 مزایده اجاره زمین زراعی استان کرمانشاه 1402/12/26 رجوع به آگهی
7470974 مزایده اجاره اراضی قابل گشت استان کرمانشاه 1402/10/05 رجوع به آگهی
7470758 مزایده اجاره اراضی قابل گشت تصفیه خانه استان کرمانشاه 1402/10/05 رجوع به آگهی
7470757 مزایده واگذاری اجاره اراضی قابل گشت تصفیه خانه فاضلاب استان کرمانشاه 1402/10/05 رجوع به آگهی
7470708 مزایده فروش درختان اکالیپتوس تصفیه خانه فاضلاب استان کرمانشاه 1402/10/05 رجوع به آگهی
7465257 مزایده واگذاری چوب درختان اکالیپتوس جهت اجاره زمین زراعی جهت کشت شامل 4 مورد استان کرمانشاه 1402/10/03 رجوع به آگهی
7464072 مزایده واگذاری چوب درختان اکالیپتوس جهت فروش زمین زراعی استان کرمانشاه 1402/10/03 رجوع به آگهی
7458005 مزایده واگذاری چوب درختان اکالیپتوس جهت فروش زمین زراعی محدوده تصفیه خانه جهت کشت استان کرمانشاه 1402/10/02 رجوع به آگهی
7361917 مزایده واگذاری فروش چوب درختان اکالیپتوس - اجاره زمین زراعی جهت کشت استان کرمانشاه 1402/09/01 رجوع به آگهی
7358348 مزایده اجاره اراضی قابل گشت تصفیه خانه استان کرمانشاه 1402/09/01 رجوع به آگهی
7358330 مزایده فروش درختان اکالیپتوس استان کرمانشاه 1402/09/01 رجوع به آگهی
7357080 مزایده واگذاری چوب درختان اکالیپتوس جهت فروش زمین زراعی استان کرمانشاه 1402/08/30 رجوع به آگهی
7260914 مزایده انتخاب سرمایه گذار توسعه شبکه جمع آوری و تصفیه خانه استان کرمانشاه 1402/08/10 رجوع به آگهی
6988160 مزایده ساختمان با کاربری مسکونی به مساحت 750 مترمربع استان کرمانشاه 1402/06/12 رجوع به آگهی
6984475 مزایده 2 عنوان شامل فروش ملک به متراژ 750 مترمربع - ملک به متراژ 4959 مترمربع استان کرمانشاه 1402/06/11 رجوع به آگهی
6982284 مزایده 2 عنوان شامل فروش ملک به متراژ 750 مترمربع - ملک به متراژ 4959 مترمربع استان کرمانشاه 1402/06/09 1402/05/31
6925286 مزایده زمین با مساحت اعیان 180 استان کرمانشاه 1402/05/28 رجوع به آگهی
6918666 مزایده ساختمان استان کرمانشاه 1402/05/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5