کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8134313 مزایده فروش تعدادی از گوساله های نر، دامهای غیر اقتصادی و تلیسه های آبستن استان آذربایجان غربی 1403/04/03 رجوع به آگهی
8024982 مزایده فروش تعدادی از گوساله های نر دام های غیر اقتصادی و تلیسه های آبستن استان آذربایجان غربی 1403/03/06 رجوع به آگهی
7903598 مزایده فروش دام های حذفی اضطراری خود استان آذربایجان غربی 1403/02/10 رجوع به آگهی
7880614 مزایده فروش تعدادی از گوساله های نر دام های غیر اقتصادی و تلیسه های آبستن استان آذربایجان غربی 1403/02/04 رجوع به آگهی
7839036 مزایده فروش دام های حذفی استان آذربایجان شرقی 1403/01/27 رجوع به آگهی
7804654 مزایده فروش تعدادی از گوساله های نر، دام های غیراقتصادی و تلیسه های آبستن استان آذربایجان غربی 1403/01/15 رجوع به آگهی
7697781 مزایده فروش تعدادی از گوساله های نر، دام های غیراقتصادی و تلیسه های آبستن استان آذربایجان غربی 1402/12/02 رجوع به آگهی
7573736 مزایده فروش تعدادی از گوساله های نر ، دام های غیر اقتصادی استان آذربایجان غربی 1402/11/02 رجوع به آگهی
7464062 مزایده فروش تعدادی از گوساله های نر ، دام های غیر اقتصادی استان آذربایجان غربی 1402/10/03 رجوع به آگهی
7379966 مزایده فروش تعدادی از گوساله های نر ، دام های غیر اقتصادی استان آذربایجان غربی 1402/09/07 رجوع به آگهی
7347566 مزایده فروش کود دامی استان آذربایجان غربی 1402/08/28 رجوع به آگهی
7226212 مزایده فروش تعدادی از گوساله های نر، دام های غیر اقتصادی و همچنین تلیسه های آبستن مازاد خود استان آذربایجان غربی 1402/08/02 رجوع به آگهی
7085770 مزایده فروش دام های حذفی خود استان آذربایجان غربی 1402/07/04 رجوع به آگهی
7085760 مزایده فروش تعدادی - از گوساله های نر دامهای غیر اقتصادی و همچنین تلیسه های آبستن مازاد و دامهای حذفی اظراری استان آذربایجان غربی 1402/07/04 رجوع به آگهی
6709864 مزایده فروش تعدادی از گوساله های نر، دام های غیر اقتصادی و همچنین تلیسه های آبستن مازاد و دام های حذفی استان آذربایجان غربی 1402/04/04 رجوع به آگهی
6576186 مزایده فروش تعدادی از گوساله های ،تر دامهای غیر اقتصادی و همچنین تلیسه های آبستن مازاد و دامهای حذفی اظراری خود استان آذربایجان غربی 1402/03/02 رجوع به آگهی
6391391 مزایده فروش تعدادی از گوساله های نر استان آذربایجان غربی 1401/12/24 رجوع به آگهی
6307845 مزایده فروش تعدادی از گوساله های نر دام های غیر اقتصادی و همچنین تلیسه های آبستن مازاد خود استان آذربایجان غربی 1401/12/01 رجوع به آگهی
6172553 مزایده فروش تعدادی از گوساله های نر دامهای غیر اقتصادی و همچنین تلیسه های آبستن مازاد استان آذربایجان غربی 1401/11/03 رجوع به آگهی
6078128 مزایده فروش تعدادی از گوساله های نر دامهای غیر اقتصادی و همچنین تلیسه استان آذربایجان غربی 1401/10/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4